onsdag 29 april 2015

Vill du utveckla ditt företag inom servicesektorn? Se hit!

Länsstyrelsen Dalarna och Stiftelsen Teknikdalen håller på att skriva ihop ett projekt som ska hjälpa serviceföretag att ta reda på vilka nya kundsegment som kan vara intressanta för dem. Vilka är kundgrupperna? Vad efterfrågar de? Hur paketerar vi ett erbjudande utifrån ditt företags förutsättningar? Vilken marknadspotential ser vi?

Kan du skönja möjligheterna att utveckla ditt serviceföretag?
Nedan beskrivs insatsen och ungefärlig tidsåtgång. Kontakta elisabeth.holm@lansstyrelsen.se, 010-2250386 eller mattias.tejne@innordica.com, 070-4955070 om du vill vara med eller om du har frågor om detta projekt.

Insatsen genomförs i tre steg. Till varje steg ansöker företaget med en motivation om vad man i företaget vill åstadkomma genom att delta i programmet. Under programmet jobbar vi utifrån Business Model Canvas och de metoder och verktyg som finns kopplade till modellen.

1.       Genomlysning affärsmodell, tänkbara alternativa kundsegment (30 ftg)
Under en halvdag tillsammans med företagsledningen fastställer vi företagets affärsmodell och vilka kunder företaget har idag. Då vi gjort det vänder vi på kundsegmentet, tittar på helt andra tänkbara kundsegment. Steg 1 resulterar i nya tänkbara kundsegment att ta reda på mer om.

Förväntat resultat: 1-3 tänkbara, alternativa kundsegement

2.       Research kundsegment, värdeerbjudande och första test mot kund (15 ftg)
I steg två genomförs en research på de tänkbara kundsegmenten. Vi tar reda på vilka de är, vad de efterfrågar, hur de löser uppgiften idag m.m. Då research är klar går vi tillsammans med företagsledningen igenom hur företaget kan hjälpa dessa kunder genom att sätta samman värdeerbjudanden. Ett första test mot kund genomförs. Steg två omfattar ca en veckas arbete.

Förväntat resultat: Affärsmässig utvärdering av kundsegment och en stomme till vad kunden ska erbjudas och hur. Värdeerbjudandet testas mot kund.

3.       Paketering, test mot kund och justering för marknadsintroduktion (3 ftg)
I det sista steget tar vi sikte på att introducera ett nytt värdeerbjudande för ett nytt kundsegment. Utifrån den återkoppling vi fått i det första testet justerar vi vad och på vilket sätt kunden tar del av företagets erbjudande. Vi går igenom på vilket sätt värdeerbjudandet ska paketeras och gör det klart för att testas på marknaden. Innan marknadsintroduktion genomförs ett sista test mot kund för att fånga upp eventuella justeringar. Sista steget är skräddarsys till stor del utifrån det enskilda företaget och omfattar ca tre veckors arbete.

Förväntat resultat: Ett paketerat värdeerbjudande mot ett nytt kundsegment klart att testa på marknaden. Framtagande av grafiskt material, fysiska prototyper och produkter bekostas av deltagande företag.

Kontakta elisabeth.holm@lansstyrelsen.se, 010-2250386 eller mattias.tejne@innordica.com, 070-4955070 om du vill vara med eller om du har frågor om detta projekt.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2011/07/projekt-for-utveckling-av-leder-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2012/04/ungdomar-sok-pengar-till-ett-projekt.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/12/gar-du-i-tankarna-att-driva-ett-mindre.html//Frida Torsein