Sammanfattning av vårt första internationella frukostmöte i Drevsjö

Vi har nu haft vårt första internationella frukostmöte. Närmare bestämt så höll vi det i 3-Visjons nya fabrik i Drevsjö. Frågor på dagordningen var följande. Arbete och
utveckling, Översikts och VA- plan, Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-område), kommunen söker ny stadsarkitekt, Mentorskapsprogrammen, Import/Export/Utveckla företag/ Starta företag, Skuggstyrelser, Offentliga upphandlingar samt direktupphandlingar, sist men inte minst så fick rundvisning i 3-Visjons fabrik.

Jag började att hälsa alla välkomna till detta spännande internationella frukostmöte och jag tackade för att vi fick vara i 3-Visjons nya lokaler. Jag tror att vi alla kom till 3-Visjon med spänning. Det är inte varje dag som man får vara med om en så färsk utvecklad innovation. Jag är så tacksam över att jag får beskåda detta verk. På mötet deltog jag Karin Ardefelt, kommunfullmäktiges ordförande Stig Olsson, kommunstyrelsens vise ordförande Anette Eriksson och Kent Eriksson samhällsutvecklingsutskottets vice ordförande som representanter ifrån kommunen på detta
intressanta frukostmöte.

På bilden ser ni
kommunstyrelsens vise ordförande Anette Eriksson
och Kent Eriksson samhällsutvecklingsutskottets vice ordförande.

Daniel Modigh kom till frukostmötet för att berätta om ”Arbete och
utveckling” som är en ny enhet på kommunen. Tanken med denna presentation var att skapa en relation med företagen i området. Daniel samarbetar med bland annat arbetsförmedlingen, hans uppgift är att coacha och vägleda personer till arbete, studier eller någon annan form av sysselsättning. Att få en relation med företagen hos oss är viktigt menar Daniel. Kanske letar du efter personal till din verksamhet, eller så är du redo att ta emot en praktikant. Daniel kan bland annat hjälpa dig igenom ”djungeln” av olika ekonomisk stöd till arbetsgivare. Du når Daniel Modigh på tel. 0251-31239. daniel.modigh@alvdalen.se.  Daniel passade dessutom på att informera om ett nytt projekt som ”Arbete och utveckling” har dragit i gång. Projektet går under arbetsnamnet ”Vi röjer”. Det är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, kommun och arbetsförmedlingen. Projektet riktar sig till långtidsarbetslösa och just nu har sex personer anställts.  Förutom röjning ska de bistå kommun och Länsstyrelsen med diverse vaktmästartjänster. Projektet kommer att drivas under ett år, och förhoppningsvis kommer projektet att övergår i ett socialt företag.Kent Eriksson informerade lite kort om kommunens arbete med en ny Översikts och VA- plan.
Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring" för den fysiska miljön. Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen, som när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen. Planen är inte juridiskt bindande. Älvdalens kommun har i dagsläget två översiktsplaner, en för norra delen och en för södra. Sedan en tid tillbaka har man legat i startgroparna med att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen. Detta arbete beräknas vara igång på allvar under hösten 2015. Vi har just nu ca 60 bygglovsärenden liggande under handläggning. Det fördelar sig ungefär 45/55 % på norra/södra kommundelen.
På bilden ser du områden som är föreslagna
 som så kallade LIS-mråden.
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-område)
Kommuner kan i översiktsplan peka ut så kallade LIS-områden. Sedan 2010 gäller nya regler om landskapsutveckling i strandnära läge. Reglerna gäller för områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling men vars omfattning är så begränsad att strandskyddets syften tillgodoses. Även om en kommun pekar ut önskemål om LIS-område(n) i LIS-plan eller i översiktsplan så är detta ingen garanti att området kommer bli ett LIS-område. Innan både LIS-plan och eller översiktsplan kan antas av politiken är dessa planer föremål för flera omgångar av samråd/granskning och kan således komma att ändras under vägen.  Säskilda skäl för strandskyddsdispens finns i miljöbalken.
Inom LIS-områden utökas möjligheterna till strandskyddsdispens och de sex särskilda skälen till dispens späds ut med ytterligare två, dessa är:
 1. En byggnad eller anläggning som bidrar till utvecklingen av landsbygden. Turism- och näringsverksamhet eller ideell verksamhet som ger långsiktiga ekonomiska fördelar i ett lokalt och regionalt perspektiv till exempel café, campingstugor, kanotuthyrning, fiskeförsäljning, sim- eller kanotklubb, scouting.
 2. Enstaka en- eller tvåbostadshus med komplementbyggnader i anslutning till befintligt bostadshus.
Har du synpunkter/tips gällande översiktsplanen då kan du skicka in dina synpunkter/information till Johan Olsson vår Planarkitekt på Samhällsutvecklingsförvaltningen.

Jag tog tillfället i akt att informera om att Älvdalens kommun söker stadsarkitekt, vi söker en nyckelperson för samhällsutvecklingen. En del i denna tjänst är att leda det nyligen påbörjade översiktsplanearbetet. Sprid gärna detta i ditt nätverk, så att vi finner den vi söker. Läs mer genom att klicka här.


Under nästa punkt på dagordningen uppmanade jag företagen att söka in till ”mentorskapsprogrammet”. I dag finns det tre olika mentorskapsprogram.  Jag vill verkligen av hela mitt hjärta rekommendera mentorskapsprogrammet, och då vill jag framförallt pusha de företag som varit i gång under en tid. Detta kan vara ett bra sätt att ta ett kliv vidare och utveckla företaget. Mina egna erfarenheter av mentorskapsprogrammet är att det gav mig och mitt företag nästan mer än hela högskoleutbildningen. Ta chansen under ett år för de allra flesta är det ”guld värt”.
 • Mentor Import/Export:
  För företagare som börja eller utöka sin import och/eller export.
 • Mentor Utveckla företag:
  För dig med etablerat företag och ambitioner att växa.
 • Mentor starta företa:
  För dig som är i uppstartfasen.
Jag har gjort en utförlig beskrivning på bloggen om hur det går till när man ansöker till mentorskapsprogrammet. Klicka här för att komma till denna beskrivning. 


Jag tryckte även på något nytt som ALMI startar nu i höst. Det är ett program som går under namnet ”Skuggstyrelser” . Jag tycker att detta är lite extra roligt eftersom det har efterfrågats på ett flertal ”Idre konferenser” Nu hoppas jag at några av er tar chans som står er till buds! Det innebär kortfattat att Almi sätter ihop styrelsen av företagsledare och företag som bedöms passa ihop. Gruppen får en gemensam introduktion om arbetsmetoderna. Sedan träffas skuggstyrelsen lika många gånger som antalet deltagande företag. Arbetet sker under styrelseliknande former och gruppen arbetar på samma sätt som en extern styrelse med de viktigaste frågorna för tillväxt. Företagsledaren bestämmer vilka frågor som ska tas upp på det styrelsemötet när det egna företaget behandlas. Skuggstyrelser är ett bra sätt att prova på vad extern kompetens kan innebära för ert företag. Ett första steg för att sedan arbeta vidare med en egen styrelse bestående av personer utanför företaget. Bjud på din egen kompetens till andra företag som befinner sig i en liknande situation.


Sedan gick vi raskt vidare i programmet. Jag visar på de upphandlingar samt direktupphandlingar som är på gång i Älvdalens kommun och i de kommunala lokal- och fastighetsbolaget. Det är ganska stor variation av olika entreprenader, så ta en titt och se om det är någon av dess som just ditt företag bör lägga anbud i. Om du klickar här så kommer du till de som jag presnterade. Jag ”flaggade” dessutom för en ny upphandling som kommer inom kort. Det är en upphandling som gäller vinterväghållning (söröjning, hlkbekämpning, ihyvling och sandupptagning) i vår kommun. Den kommer ut i juni. Så håll nu ögonen öppna.  kontaktperson Örjan Stefansson gatuingenjör 0251 - 313 08 orjan.stefansson@alvdalen.se.  Ni finner alltid aktuella upphandlingar på Näringslivskontorets websida på vänster sida. Om du klickar här: så kommer du direkt till denna sida med aktuella upphandlingar.


Sist men inte minst så fick vi ta del av 3-Visjons verksamhet. Jarle Mosshäll började att berätta om hans nya verksamhet i norska Drevsjö hur idén såddes som ett litet frö i hans huvud och hur det till slut efter mycket slit nu är i produktion i hans nya fabrik i Drevsjö och han gav oss dessutom en inblick i de nya planer som finns med en ny tillverkningsfabrik i Särna. Han menar att fabriken i Särna ska vara i gång inom ett år i Särna om allt går efter planerna. I fabriken i Drevsjö finns det nu kapacitet att ta fram ett hus varannan dag, samma kapacitet kommer det att finnas i Särna då den fabriken är i full gång menar Jarle. Det kommer alltså att finnas kapacitet till att produceras ett hus om dagen i denna region. Det är så stort och fantastiskt Jarle, nu håller vi tummarna för dig. Vi avslutade mötet med en rundvandring i fabriken så vi fick se hela processen från stock till färdigt hus. Klicka här om du vill läsa en artikel i Dt.se i från mötet. "Husfabrik öppnar i Särna"Stock
till färdigt hus
Vi kunde se maskinhallen från fabrikens läktare.

Jarle Moshäll i mitten och Stig Olsson KF ordförande till vänster
 
 

På bilden ser ni Jarle Moshäll då ha berättar om sin innovation.

Vägg med elinstallation
På bilden ser du väggen i genomskärning och fylld med träfiberisolering.

Knuten på en demonstrationsvägg.

Ett hur, klart för montering.
 
 
Vi tackar 3-Visjon för er gästfrihet. Lycka till 3-Visjon!
 
Läs mer:
 
 
 // Karin Ardefelt