fredag 27 november 2015

Medel till förstudier och pilotprojekt för snabbare integration genom Tillväxtverket

Tillväxtverket har nu en utlysning där de erbjuder projektmedel till föreningar, stiftelser och kooperativ för att utveckla verksamhet eller företagande kopplat till boende samt medel till företagsorganisationer, företagarföreningar och branschorganisationer för att öka tillgången till praktik som i sin tur leda till snabbare integration.

Vem kan söka?
•För projekt som avser att utveckla verksamhet eller företagande kopplat till boendet vänder vi oss till den sociala ekonomins organisationer och företag (föreningar, stiftelser och kooperativ). Se inriktning 1 nedan.
•För projekt som avser att öka tillgången till praktik vänder vi oss till företagens egna organisationer, företagarföreningar och branschorganisationer mfl som projektägare. Se inriktning 2 nedan.


För vad kan jag söka?
Du kan söka medel för två olika inriktningar:

1.För att ge ökad delaktighet, praktik och arbete kopplat till boendet, redan under asyltiden och korta vägen till egen försörjning och delaktighet i samhället. Projekten ska genom förstudier eller pilotprojekt pröva förutsättningarna att driva verksamhet i och kring boendena där asylsökande kan arbeta, praktisera, få meningsfull sysselsättning med till exempel mathållning, städning, fastighetsskötsel, fritidsaktiviteter etc. Projekten kan rikta sig både till vuxna och till ensamkommande ungdomar.

2.För att bidra till företagens kompetensförsörjning genom att öka tillgången till praktikplatser och underlätta för små företag att ta emot nyanlända i praktik. Projekten ska genom förstudier eller pilotprojekt undersöka och pröva vilket intresse små företag har av att ta emot nyanlända som praktikanter, vilket stöd eller insatser som behövs för att öka intresset och möjliggöra en ömsesidigt bra praktiktid. Vi ser också gärna att detta kan inkluderas i ett arbete kring företagens långsiktiga strategiska kompetensutveckling, till exempel som en del i företagens internationaliserings process.Ett särskilt perspektiv som vi gärna ser att projekten adresserar, är de små företagens möjligheter att svara på upphandlingar där upphandlande enhet (kommun eller myndighet) ställer krav på att leverantören ska skapa platser för praktik eller anställning av nyanlända och/eller långtidsarbetslösa.

Vilka krav, villkor och regler finns?
•Ingen medfinansiering krävs.
•Då projekttiden är kort är det en fördel om sökande av projektmedel för att utveckla verksamhet eller företag kopplat till boende redan har verksamhet på eller i samarbete med ett eller flera boenden.
•Vi ser gärna att sökande bidrar med egen arbetstid eller andra resurser men dessa behöver inte ingå i den projektbudget som lämnas in.

När kan jag söka?
•Ansökan ska vara inlämnad till Tillväxtverket senast den 8 december 2015.
•Beslut kommer att fattas senast den 18 december och meddelas senast den 23 december.
När ska jag genomföra projektet?
Projekt som beviljas medel kan starta tidigast den 1 januari 2016 och ska vara avslutade senast den 31 oktober 2016.

Hur mycket kan jag få i stöd?
Utlysningen omfattar totalt 3 miljoner kronor. Tillväxtverket avser att fatta beslut om 8-10 projekt i form av förstudier eller pilotprojekt som kan tas vidare till genomförande eller spridning med finansiering från någon av EU:s strukturfonder, Allmänna Arvsfonden (unga) eller med finansiering i de ordinarie systemen.

Glöm inte att din ansökan kommer att bedömas i konkurrens med andra ansökningar - så se till att skicka in er ansökan i tid: senast 8 december! Ansökan hittar du här.


Läs mer:


//Frida Torsein