Viktigt att tänka på inför Leaderansökningarna

Den 15 april är sista datum för vårens ansökningar i den nya Leaderperioden. Vi på näringslivskontoret har fått information från Dalälvarnas Utvecklingsområde att det ramlar in ansökningar, och det finns en del saker som är viktiga att tänka igenom innan du skriver din ansökan.
Dalälvarnas utvecklingsområde är namnet på det
Leaderområde som hela Älvdalens kommun tillhör.
Vi listar några saker nedan, som viktiga att tänka igenom innan du lämnar in din ansökan:
- Faller projektet inom ramen för den lokala utvecklingsstrategin dvs kan projektet på ett tydligt sätt bidra till att Dalälvarnas Utvecklingsområdes mål uppnås?

- Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

- Sker samverkan mellan flera samhällssektorer (ideell, privat och offentlig)?

- Har projektet en geografisk spridning?

- Kommer projektets förväntade resultat att vara till bred nytta geografiskt och samhällssektorsvis dvs innebära förbättringar/utveckling för fler än de som genomför projektet?

- Är projektet hållbart över tid både ekonomiskt och organisatoriskt?

- Har ni idag organisatorisk och administrativ kapacitet och en plan för hur projektet ska genomföras rent praktiskt?

- Kommer projektet att verka för öppenhet och icke-diskriminering? Ingen ska på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat.


Skriva ansökan
Ansökan görs i elektronisk form på Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se . För att kunna skriva och skicka in en ansökan så krävs Bank-ID/E-legitimation samt fullmakt som visar att du har rätt att ansöka om projektstöd för den/du representerar.

När du fyller i din ansökan i E-tjänster är det viktigt att du besvarar och tydligt redogör för samtliga frågeställningar som finns i ansökan.
- Uppgifter om sökanden (Namn, adress och organisationsnummer samt kontaktuppgifter).
- Uppgifter om projektorganisationen (För både projektledare, ekonomiansvarig och projektdeltagare behövs kontaktuppgifter, yrkes- och branscherfarenhet/utbildning. För projektdeltagare krävs även en beskrivning av rollen i projektet.)
- I vilken fond söker projektet stöd? I vilket leaderområde söker projektet stöd? Vilken målgrupp riktar sig projektet till? Hur mycket stöd planerar ni att söka?


Generella frågor om projektet
- Vad är syftet med projektet? (Beskriv varför ni vill genomföra projektet och vad det skal leda till)
- Vilket behov finns det av projektet? (Beskriv vilket behov ni vill tillgodose eller problem som ni vill lösa genom projektet)
- Beskriv vilka kompetenser och erfarenheter de som ska jobba i projektet har. Beskriv hur ni organiserar arbetet i projektet.
- Vilka andra samarbetar projektet med? Ange vilka andra aktörer ni ska samarbeta med för att nå projektets syfte och mål.
- Kommer projektet endast att vara till nytta för företag? (Frågeställningen besvaras med JA eller NEJ. Om JA, beskriv vilka företag och på vilket sätt de får nytta av projektet.
- Beskriv hur ni ska genomföra projektet och vilka aktiviteter som ingår. Varje aktivitet ska sedan delas upp i delaktiviteter. Här beskrivs tydligt och steg för steg vad som ska genomföras? Hur och på vilket sätt ska delaktiviteterna det genomföras? Vem ska ansvara för olika aktiviteter? När ska aktiviteterna påbörjas? När ska aktiviteterna vara klara? Använd gärna mallen för aktivitetsplan som finns i din digitala ansökan och bifoga den som en bilaga till ansökan. Aktiviteterna ska kopplas till budgetmallen som finns i E-tjänster.
- Är projektet nytänkande? (Beskriv på vilket sätt projektet är nytänkande.)
- Känner ni till något liknande projekt? (Vilket projekt är det och hur tar ni tillvara på deras erfarenheter?)
- Vilket geografisk område kommer ha nytta av projektet?
- Beskriv vilka mål ni ska ha nått vid projektets slut? (Målen ska vara mätbara)
- Beskriv vilka mål ni kommer att uppnå på längre sikt, det vill säga efter projektets slut. (Målen ska vara mätbara.)
- Vem kan vara intresserad av projektet och resultatet utöver er själva?
- Hur kommer ni att sprida projektets resultat?
- Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
- Hur är projektet avgränsat från er vanliga verksamhet?
- Har verksamheten fått statligt, kommunalt eller annat offentligt stöd till företag eller stöd för kompetensutveckling de tre senaste beskattningsåren?
- Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet?
- Kommer projektet leda till nyskapade arbetstillfällen fördelat på kvinnor och män?
- Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker hos Dalälvarnas Utvecklingsområde?
- Slutdatum
- Budget och finansiering (Sammanställning av projektets utgifter och finansiering).


Läs mer:
http://www.duodalalvarna.com/om-projekt/
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/03/nytt-datum-for-sista-ansokningsdag.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/04/workshop-i-arbetet-med-oversiktsplanen.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/03/affarsutvecklingscheck.html//Frida Torsein