Vad gäller när man ska sätta upp skyltar, ljusanordningar och sådant?

Näringslivskontoret fick en broschyr med information om vad som gäller när det handlar om skyltar, ljusanordningar och sådant, från kollegorna som hanterar bygglov. Det finns vissa regler som gäller, och nedan kan du få en inblick i vad du ska tänka på innan du sätter upp en skylt.


Bygglov krävs för att sätta upp eller väsentligt ändra skylt eller ljusanordning i detaljplanelagt område. Det gäller både reklamskyltar och skyltar för butik och verksamhet. Om du vill ändra eller flytta en redan uppsatt skylt måste du också söka bygglov. Du hittar blanketter för bygglov på denna länk.

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar skyltning inom områden med detaljplan. Du hittar mer information om detta om du klickar här.

Form och färg ska vara lämpliga för skylten som sådan samt ge en god helhetsverkan.
Skyltens form och placering får inte inverka menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medföra fara eller betydande olägenhet.
Skyltens konstruktion ska ha en betryggande bärförmåga, stadga och beständighet.
Lämplig placering och utformning prövas av Samhällsenheten på Älvdalens kommun.

Din ansökan om bygglov för uppsättning av skylt på fasad ska innehålla:
Ifylld ansökan om bygglov
Situationsplan som redovisar var på fastigheten eller vilket hus man avser att placera skylten på
Fasadritningar med mått
Beskrivning av material, färg och belysning
Gärna ett fotomontage

Utanför kommunens tätorter är marken i regel inte detaljplanelagd, vilket innebär att andra lagar och förordningar än plan- och bygglagen gäller. Det är Länsstyrelsen och Trafikverket som beslutar om tillstånd för skyltning i dessa områden. Den övergripande regeln är att skyltar inte får äventyra trafiksäkerheten eller förstöra landskapsbilden.