Årets Företagare i Älvdalens kommun 2016!

Årets företagare i Älvdalens kommun 2016 avslöjades på frukostmötet i Särna igår. Vi har den stora glädjen att avslöja att utmärkelsen gick till Staffan Derning, som under 30 års tid drivit Idre Himmelfjäll!

Det är Företagarföreningarna i Älvdalen samt Särna-Idre-Grövelsjön som tillsammans med näringslivskontoret på Älvdalens kommun bildar en jury som samlar in nomineringar och utifrån dem och de kriterier som Företagarna har väljer ut Årets Företagare.


Motivering Årets Företagare i Älvdalen 2016

Med en entreprenörsanda utöver det vanliga, har denna eldsjäl enträget skapat en produkt som ger effekt både lokalt och globalt. Produkten kan sammanfattas som "En familjesaga i fyra årstider". I samarbete med såväl Idre Sameby som andra lokala entreprenörer har denna pionjär fått en helt ny unik året-runt destination att växa fram. Denna entreprenörs gärning kommer att ge avtryck i Älvdalens kommun i oöverskådlig framtid.


Vi vill utse denna nydanare och förebild till Årets Företagare 2016 i Älvdalens kommun. Staffan Derning, Idre Himmelfjäll


Madtjeldehtemem Jaepien Darjemessijjiebarkijasse (sydsamisk översättning)


Akten sjïere buerie entreprenöörevuekine, daate ïedtjije lea eadtjohkelaakan aktem produktem skaepiedamme mij effektem byjreskisnie jïh veartanisnie vadta.
Produkte maahta tjohkehtehtedh goh “Aktem fuelhkieheamture njieljie jaepieboelhkine”. Ektiebarkojne Eajran Sïjtine jïh jeatjah byjresh entreprenöörigujmie daate guvhkiehtæjja  buektiehtamme aktem öövre orre abpe-jaepien destinasjovnem sjïdterehtedh. Daate entreprenöören barkoe galka væhtam Älvdaelien tjïeltesne vedtedh gellieh båetije biejjide. Mijjieh sïjhtebe daam orrestehtije jïh åvteguvviem


Jaepien Darjemessijjiebarkijasse 2016 Älvdaelien tjïeltesne veeljedh. Staffan Derning, Idre Himmelfjäll

Stort grattis Staffan Derning, Idre Himmelfjäll!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/05/arets-foretagare-2015-i-alvdalens-kommun.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/05/frukostmote-i-sarna.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/05/arets-nyforetagare-i-alvdalens-kommun.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/foretagsbesok-koodab-bygg.html


//Frida Torsein och Karin Ardefelt