Årets Nyföretagare i Älvdalens kommun 2016!

Årets nyföretagare i Älvdalens kommun 2016 avslöjades på frukostmötet i Särna igår. Utmärkelsen har gått till en person som visat på stor drivkraft och nytänkande - nämligen Annica Nilsson och Dalafötter!Motivering Årets Nyföretagare 2016


Att starta nytt företag kräver både mod och innovationskraft. Det visar Årets nyföretagare med råge, genom att ta hand om våra mest försummade kroppsdelar med en service som är unik. Denna företagare tar sig dit fötterna är med sin portabla mottagning.


Därmed vill Älvdalens kommun kora vår innovativa fotterapeut Dalafötter till Årets Nyföretagare 2016 i Älvdalens kommun!Madtjeldehtemem Jaepien orre darjemessijjiebarkijasse (sydsamisk översättning)

Gåessie orre darjemessijjiem skaepiedidh krïeven staalehkevoete jïh innovasjovnefaamoe. Dam joe Jaepien orre darjemessijjiebarkije gaajh vuesehte, juktie bollen biehkie gïetede mah jïjnjemes baajebe årrodh, akten hoksehtimmine mij sjïere lea. Daate darjemessijjiebarkije satnem vaalta gusnie juelkieh lea, dejnie sov juhtije dåastoevinie.


Naemhtie Älvdaelien tjïelte sæjhta heevehtidh mijjen innovatijve juelkieterapaute Dalafötter,  Jaepien Orre darjemes sijjiebarkijasse 2016 Älvdaelien tjïeltesne!


Det är näringslivskontoret på Älvdalens kommun som tillsammans med Företagarföreningarna i Älvdalen samt Särna-Idre-Grövelsjön som bildar en jury, Nomineringar samlas in under årets första kvartal, och utifrån det och de kriterier som Älvdalens kommun har tagit fram väljs Årets Nyföretagare ut.Stort grattis Annica Nilsson, Dalafötter!
Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/05/arets-nyforetagare-i-alvdalens-kommun.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/foretagsbesok-koodab-bygg.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/05/arets-foretagare-2015-i-alvdalens-kommun.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/05/frukostmote-i-sarna.html


//Frida Torsein och Karin Ardefelt