After work presentation - utmaningar och underlag diskussioner

Vi på näringslivskontoret har blivit ombedda att ge lite information om näringslivet i Älvdalens kommun.
Vi kommer börja med att lyfta fram några utmaningar som vi har identifierat här hos oss.
Sedan kommer vi att visa på vart skatteintäkterna kommer ifrån i kommunen.

 

Här finner ni presentationen vi hade på after works paneldebatt i Älvdalen

Demografin- Det är ett faktum att det över hela jorden och även i Sverige sker en snabb urbanisering. I dag bor 85 % av den svenska befolkningen i tätorter men för bara några generationer sedan bodde den stora majoriteten av Sveriges befolkning på landsbygden Källa: (SCB Statistiska Centralbyrån (2015c). Urbanisering - från land till stad. Hämtad (2015-03- 03) från: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Urbanisering--fran-land-till-stad/).
Nima Sanandaji som är författare och analytiker hävdar att om man ska förhindra utflyttflyttning från glesbygds kommuner så måste man stimulera och attrahera näringslivet.
Han hävdar dessutom att de kommuner som krymper också är de kommuner som har brist på arbetsmöjligheter och jobbskapande verksamheter. Däremot de kommunerna med gott näringslivsklimat tenderar att ha högre sysselsättning. Källa: (Sanandaji, Nima (2013b). Krympande eller växande städer. Reforminstitutet, Stockholm).


Fler driver företag- Statistiskt sett så finns det i dag nästan ett företag i varje familj i Älvdalens kommun statistiskt sätt. Så har det inte sett ut så länge. Detta ställer nya krav på människor. Det är många som driver företag i vår kommun i dag. Studier visar att Sverige präglas av regelkrångel vilket ställer höga krav på företag och entreprenörer alltså dig och mig och min granne. Källa: (Sanandaji, Nima (2013b). Krympande eller växande städer. Reforminstitutet, Stockholm.)

Service- När viktiga samhällsfunktioner minskas eller tas bort finns det risk för att det påverkar näringslivsklimatet i negativbemärkelse. Det riskerar att skapar tröghet för företagens utveckling, Företagen själva kan inte stå för den infrastrukturella servicen så som exempelvis kontanthantering, tull och gränskontroll, transporter, värdetransporter är också en stor kostnad för entreprenörer och småföretagare, vilket innebär tillväxthinder och säkerhetsrisker m.m. Det kan nämnas att turisterna många gånger förutsätter att likvärdig servis finns på semestern som hemma. 
Här kan vi se att befolkningen befaras att bli mindre och mindre, vilket för med sig färre skatteintäkter och till följd av det får vi många utmaningar. 

Exempelvis blir det svårt att hålla servicen i hela vår stora vackra kommun. 
En annan uppenbar risk är att företagen får stora problem med att rekrytera personal. Detta har vi på näringslivskontoret reda börjat se, på nästan alla företagsbesök som vi är på så utrycker företagen att de har problem med att få tag på rätt kompetens, de har med andra ord redan fått känna på några av demografiutvecklings utmaningarna.  
En annan utmaning som har visat sig är att de företagsamma människorna blir allt äldre. 
I dag är 22,1 procent av Dalarnas företagsamma personer äldre än 64 år. I vår kommun finns det enligt Svenskt näringsliv 770 företagsamma människor i vår kommun, men av dem är hela 197 personer äldre än 64år. Vi kan alla här se förstå att detta innebär en stor risk för oss. Men det finns positiva siffror som talar för oss. Svenskt Näringsliv har identifierat att företagen i Älvdalens kommun har den högsta överlevnadsgraden i Dalarna. Här hos oss är mer än 80 procent av företagen fortsatt aktiva efter 5 år, vilket till och med är den sjätte högsta överlevnadsgraden i Sverige.

2017-registrerades det 96 bolag i Älvdalens kommun
Registrerade bolag under 2017 o 2018
Hittills i år har det  registrerats 25 bolag i Älvdalens kommunHär kan man kan se att på 80-talet och framförallt i slutet av 90-talet så tog företagsamheten fart i vår kommun, då började det att registreras företag på allvar här hos oss. 

Statistiskt sätt kan man säga att det finns ett företag i varannan familj i vår kommun.

Därmed har företagens vardag nästan blivit var mans angelägenhet. Det är förmodligen en faktor till varför frågan om företagsklimat har vuxit till en så viktig fråga för oss medborgare och för politikerna som ska se till att pengarna räcker till service till våra kommuninvånare. Studier på att Sverige präglas av regelkrångel vilket ställer höga krav på företag och entreprenörer. 
Källa: (Sanandaji, Nima (2013). Krympande eller växande städer. Reforminstitutet, Stockholm.).Något som vi tycker att vi ska avar vara stolta över är att vår kommun förra året klättrade upp till länets förstaplats gällande nyföretagsamhet.

 
Vår kommun har drygt 7000 invånare och av dem är nästan 4000 av invånare i arbetsför ålder 16-64 (SCB Statistiska Centralbyrån (2014) Folkmängd efter region, ålder och år. Hämtad (2016- 02-09) från: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/Befo lkningNy/table/tableViewLayout1/?rxid=5b7149fe-4ff0-4d5e-84de-d6374dbdd05f )

Vår byggd präglas av många små företag

Vi har närmare 1000 företag i vår kommun (Det fanns totalt 951 registrerade företag i Älvdalens kommun (december 2015.) Undantar man jord- skogsbruk och fiskeföretag så fanns det ungefär 700 (686) registrerade företag

951 företag - Många av dessa företag är små. 

Vi har drygt ca: 800 (837) så kallade mikroföretag med upp till nio anställda. (Dessa siffror inkluderat jord- och skogsbruk och fiskeföretag. (UC, 2015).

 
Fördelningen ser ut så här:
  • Vi hade drygt 600 små företag (621) med 0 anställda
  • Vi hade nästan 200 (183) företag med endast  1-4 anställda 
  • Vi hade drygt (33) företag med 5-9 anställda

-Vi vill poängtera att detta betyder att vår näring har specifika förutsättningar. Som nämnts tidigare så präglas av företagens vardag av regelkrångel vilket ställer höga krav på företag och entreprenörer. Dessa små företag har ingen stor organisation med specialkompetens. Utan företagaren ska både vara ekonom, marknadsförare, analytiker, säljare, skatteexpert o.s.v. Kommunen får 23 kronor av varje 100-lapp vi tjänar

Arbetsgivaravgiften på 31,42%, som företagen betalar, går till staten.
Bolagsskattens som är på 22 % av vinsten, den går till staten.
Fastighetsavgiften som husägarna i vår kommun betalar, går till kommunen.
Fastighetsavgiften som fritidshusägarna betalar, går till kommun

Men det ska poängteras att – befrielser från fastighetsavgift

-Hus som är nybyggda 2011 eller tidigare får hel befrielse från fastighetsavgift de 5 första åren och halv avgift de följande 5 åren. Källa: skatteverket.

-Hus som är byggda från 2012 eller senare får hel befrielse ifrån fastighetsavgift under 15 år.
En del av Inkomstskatten tillfaller kommunen. Källa: skatteverket. På nästa bild kommer ni att få se hur fördelningen av inkomstskatten ser ut. Men man kan säga att Kommunen får in 23 kr från varje 100-lapp som kommuninvånare tjänar.https://www.foretagarna.se/globalassets/media/opinion/rapporter/2017/valfard_kommun/alvdalen.pdf
Klicka på bilden om du vill komma till rapporten.
                         

Älvdalens kommuns företagare står för 36 % av våra skatteintäkter

Denna bild har Företagarorganisationen tagit fram- Den visar kommunernas inkomstskatteintäkter och den talar tydligt för sig själv. De små företagen står för 36% av vår kommuns skatteintäkter. 
Undersökningen visar hur stor andel av kommunernas inkomstskatteintäkter (landstingskatt exkluderas) som kommer från olika sektorer. Analysen bygger på statistik från SCB och Arbetsförmedlingen. Samtliga uppgifter om inkomster och skatter avser år 2015. För mer information om undersökningen besök företagarorganisationens hemsida: Länk Företagarna  
(Små privata småföretag (<50 anställda)

// Lis Karlsson/Karin Ardefelt