Påminnelse, Hela Sverige ska Leva och kommunbyarådet bjuder in till möte ang. kommunala serviceplaneringen 10/4 i Gröveldalens bygdegård

I kommunen har vi arbetat med att ta fram en kommunala serviceplan, men vi vill självfallet att ni företagare och lokala utvecklingsgrupper också är med i denna processen så att vi får fram ett så komplett och bra material som möjligt. Hela Sverige ska Leva och kommunbyarådet kommer att hålla ett möte i morgon 10/4 där du får chansen att dela med dig av dina erfarenheter och berättelser för att påverka vår
kommunala serviceplaneringen. Vi hoppas att du har möjlighet att ta dig tid att komma. Vi kommer här löpande publicera de möten som kommer att hållas i vår kommun.


Ni är med andra ord mer än välkomna till möte i Gröveldalens bygdegård tisdag 10/4 kl.19:00 • Syftet med en serviceplanen är att ge en helhetsbild av den tillgängliga servicen, både kommersiell och
  offentlig, som finns på landsbygden samt ha en plan för vad som är rimlig servicenivå och hur den
  nivån ska upprätthållas. En aktuell serviceplan är en förutsättning för att Länsstyrelsen ska ta eventuella
  beslut om ekonomiskt stöd till lanthandeln, eller initiativ som syftar till att behålla den servicen som
  en lanthandel kan erbjuda. Serviceplanen är också ett verktyg för olika aktörer som vill utveckla landsbygden
  och ska ses som ett komplement till kommunens översiktsplanearbete.

 • Bakgrund I september 2015 fördes det nationella investeringsbidraget, Stöd till kommersiell service, över till
  Landsbygdsprogrammet. Ansökningar kommer att bedömas och poängsättas utifrån nationella och
  regionala kriterier. Ett avgörande nationellt kriterium är att kommunen har en plan för invånarnas tillgång
  till service: ”Den kommun som sökande verkar i ska ha aktuell serviceplan eller översiktsplan som
  omfattar även serviceplanering. Stöd får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen
  på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas” (6§ Förordning stöd till kommersiell service).

 • Tillgång till livsmedelshandel, bredband, drivmedel, hälso- och sjukvård är faktorer av vikt för att
  vardagslivet ska fungera för människor. Permanent- och fritidsboende i attraktiva boendemiljöer kan
  ge underlag för lokal service som butiker, skolor och kollektivtrafik. Etablering av olika verksamheter
  skapar arbetstillfällen och bidrar till en levande landsbygd. Lanthandeln är viktig för livsmedelsförsörjningen
  i en bygd samtidigt som den fyller en mycket bredare funktion, som tillgänglig mötesplats
  för social gemenskap. När orten tappar butiken finns det inte längre någon naturlig träffpunkt
  för spontana möten mellan människor. Lite samma karaktär har bymacken. Följden blir att det sociala
  livet i mycket större utsträckning måste arrangeras, i en bystuga eller genom andra mer privata
  aktiviteter. Lanthandeln och/eller bymacken förknippas oftast med ren kommersiell service såsom
  post- och paketservice, utlämning av apoteksvaror, spelombud, ombud för systembolaget samt
  möjligheter att ta ut kontanter. Försvinner butiken krymper oftast förutsättningarna för denna service,
  samtidigt som det påverkar den offentliga servicen såsom förskola, skola och äldreomsorg. Alla bitar
  är beroende av varandra och när den ena faller drar den oftast med sig fler konsekvenser. Samordning
  mellan offentlig, kommersiell och ideell service är väsentligt och detta förutsätter ett aktivt deltagande
  från alla parter, inte minst kommunen.

Vid frågor kontakta processledare: Sigrid Larsson, sigrid.larsson@helasverige.se, 070-249 05 86


// Karin Ardefelt