Utlysning om stöd från Tillväxtverket

Arbetar ni för att stärka konkurrenskraften i små och medelstora företag utifrån miljömässig resurseffektivitet och återbruk? Då kan ni söka utvecklingsstöd.
Utlysningen avser insatser av pilotkaraktär som stärker företagens konkurrenskraft och som samtidigt bidrar till utvecklingen av cirkulär ekonomi. Detta är i linje med Agenda 2030.
Målet är att få igång och testa arbetssätt och affärsmodeller som stärker företagens arbete med cirkulär ekonomi. Detta ska ske genom konkreta aktiviteter/insatser som leder till ökad resurseffektivitet eller ökat återbruk, det vill säga en mer optimerad användning av resurser.

För vad kan vi söka

Utlysningen avser pilotprojekt som stärker företagens konkurrenskraft och samtidigt bidrar till utvecklingen av cirkulär ekonomi. Med pilotprojekt avses insatser som får igång och testar arbetssätt som leder till ökad resurseffektivitet eller återbruk i små och medelstora företag. Det avser konkret arbete i avgränsade projekt, där målet är att resultatet även ska kunna komma att intressera/användas av andra aktörer. Läs mer här.

Medlen kan användas till insatser som:


stödjer företagens affärsutveckling och utveckling av värdekedjan (från råmaterial,
        produktion, distribution, till användning och återvinning),

produkt- och affärsutveckling,

minskat resursberoende genom effektivisering av produktionsprocesserna.


Medlen avser mjuka investeringar i kunskap, marknad, affärsplan med mera, och kan inte användas till fysiska investeringar.

När kan vi söka

Nationella stöd
Sista dag för ansökan: 1 november 2018.
Utlysningen öppnar den 6 juli. Frågor besvaras från den 15 augusti.
Tillväxtverket fattar beslut senast 1 december 2018.

Mer information

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se under rubriken:
Ansök om stöd genom nationell finansiering. Länk här.

Ta gärna kontakt med Ewa Andersson, telefon 08-681 94 51 eller via mail fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se innan ni formulerar och skickar in er ansökan.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd

Det finns totalt 10 miljoner kronor reserverade till pilotprojekt med fokus på cirkulär ekonomi.
Ett pilotprojekt kan max söka 700 000 kronor från Tillväxtverket.
Tillväxtverket kräver medfinansiering på minst 50 procent.
Medfinansieringen kan komma från näringslivet, klusterorganisationer, regioner eller från annan offentlig aktör.

Bidrag i annat än pengar får uppgå till max 25 procent av projektets budget, och värderas enligt schablonen till 330 kr per timme. Bidrag i annat än pengar gäller bara annan aktör än stödmottagaren (till exempel företag som är aktiva i pilotprojektet). Läs mer under rubriken Krav, villkor och andra regler. Länk här.

// Lis Karlsson