måndag 14 september 2015

Vill du veta mer om LONA-bidrag?

Är du ny inför begreppet LONA-bidrag? I så fall ska vi förklara mer i detta inlägg - men vi kan redan nu avslöja att det rör sig om naturvårdssatsningar av olika slag.Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Redan nu kan du börja skriva på din projektansökan i LONA-registret.

Projekten genomförs antingen i regi av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen eller kommunen. Det är alltid kommunen som är ansvarig, från ansökan fram till slutrapportering. Projekttiden kan vara upp till fyra år. Kontaktperson för detta på Älvdalens kommun är Edita Pinxter, miljö- och energisamordnare, tel: 0251-311 73, e-post: edita@pinxter@alvdalen.se

Hur man ansöker om bidraget och vad som krävs kan du läsa på Naturvårdsverkets hemsida.
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/

Vem kan ansöka om bidrag till LONA - projekt?
Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men även intresseorganisationer kan anmäla projekt. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Det är alltid kommunen som är ansvarig, från ansökan fram till slutrapportering. Projekttiden kan vara upp till fyra år. Samhällsenheten administrerar LONA-projekten.

När kan man få bidrag till LONA - projekt?
Nyckelord för satsningen på LONA-projekt är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till denna. Följande kategorier har fått stöd:

• kunskapsuppbyggnad

• framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram

• områdesskydd

• vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö

• restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter

• information, folkbildning och annan kunskapsspridning

Vem beslutar om man får bidraget?
Nästan samtliga kommuner har fått del av LONA sedan starten 2004. Naturvårdsverket fördelar årligen medel till länsstyrelserna som beslutar om bidrag till kommunerna. Tilldelning av lokalt naturvårdsbidrag styrs av Förordning 2003:598 om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.

När ska ansökan vara inlämnad?
Ansökningstiden för bidrag för 2016 går ut 1 december 2015. Ansökan görs i LONA-registret. Skicka också ett underskrivet exemplar av ansökan till länsstyrelsen med post.


Vill du veta mer om LONA?
Kontakta:
Edita Pinxter, miljö- och energisamordnare
Tel: 0251-311 73
E-post: edita@pinxter@alvdalen.seLäs mer:
http://www.alvdalen.se/sv/Puffar/Lokala-naturvardssatsningen-/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/08/foretagsutveckling-7-kommuner-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2011/07/projekt-for-utveckling-av-leder-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/12/gar-du-i-tankarna-att-driva-ett-mindre.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2012/04/projekt-utveckla-navardalens.html//Frida Torsein