Centrumutveckling i Älvdalen


Sjätte mars hade vi möte där vi arbetade vidare med centrumutvecklingsfrågan i Älvdalen, vilket är en del i översiktsplanen. Det är planarkitekt Mattias Graaf som leder detta arbete. I nästa vecka kommer vi att ha ett nytt möte där vi bland annat ska gå igenom projektplan som Mattias har tagit fram. Nedan finns lite information i från mötet den sjätte mars för den som är intresserad.
 
En ny översiktsplan för Älvdalens kommun är i det närmaste klar. En del i översiktsplanen handlar om centrumutveckling för våra tre tätorter, en fråga som även kommer att få mer utrymme i framtida fördjupade översiktsplaner för Idre, Särna och Älvdalen.
För att få idéer, inspel och goda exempel gällande centrumutvecklingsmöjligheter pågår ett arbete i samverkan med nätverket Design Region Sweden, DRS, där Älvdalens kommun är medlem. DRS höll i slutet av september sin medlemsträff i Älvdalen. Under två dagar ”invaderades” Älvdalen av designers från hela landet, studenter från högskolan Gävle, personer från andra kommuner i Sverige och representation från Visit Dalarna.
Tillsammans med ortens företagare, tjänstemän och politiker jobbade man med destinationsutveckling i workshopformat. Med ”designglasögonen” på gick man tillsammans i grupper på så kallade stadsvandringar. Kreativiteten flödade och intressanta idéer kom fram på hur man skulle kunna göra Älvdalen mer attraktivt för invånarna, för besökare och för potentiella inflyttare.
Arbetet med centrumutveckling för de tre tätorterna i Älvdalens kommun har under hösten gått vidare tillsammans med Daniel Byström, en av medlemmarna i det nationella nätverket DRS.
Daniel Byström är industridesigner och bor i Västervik i Småland. Han har bred erfarenhet från destinationsutveckling, både nationellt och internationellt, bland annat med framgångsrika projekt i sin egen hembygd, i Utah i USA och på Island. Daniel säger så här om destinationsutveckling med hjälp av design;
” - Den största utmaningen är att skapa delaktighet hos alla som kan vara intressenter. För att skapa riktigt bärkraftiga resultat måste gemensamma drivkrafter finnas hos alla som bor och verkar på platsen som ska utvecklas. Alla bör sträva efter att tillsammans skapa en attraktiv helhetsupplevelse av destinationen. Upplevelser förmedlas genom alla sinnen. Samtidigt är det ofta viktigt att bevara det unika, genuina och äkta. Destinationen utvecklas genom att skapa gemensamma visioner och framhålla exempel på uttryck som alla förstår och samlas runt. En stark identitet kan vara en bra utgångspunkt för en destination, men därefter är det också många fler lager som är avgörande för helhetsupplevelsen.”
Älvdalens kommun har tagit fasta på vikten av centrumutveckling i form av samarbete och delaktighet. För att samordna och driva detta arbete har man satt samman en centrumutvecklings-grupp (CUG) bestående av relevanta tjänstepersoner från kommunen tillsammans med representanter från näringslivet.
Sjätte mars hölls ett första möte där Daniel Byström presenterade en lämplig modell för arbetet och planarkitekt Mattias Graaf drog en nulägesbeskrivning med tidigare och pågående arbeten.
Under eftermiddagen hölls en workshop för att kartlägga organisation, behov, nyckelaktörer och intressenter.  Följduppdrag som fördelades mellan deltagarna är bland annat att kontakta ytterligare intressenter, utforma ett konkret åtgärdsprogram och ta fram en projektplan.
Är du som företagare, fastighetsägare, markägare eller engagerad medborgare intresserad av arbetet med centrumutveckling? Då kan du höra av dig till Mattias Graaf på Samhällsenheten, Älvdalens kommun.
E-post: mattias.graaf1@alvdalen.se 
Telefon: 072-734 52 46
// Ing-Marie Bergman, Matias Graaf och Karin Ardefelt