Livsmedelsföretag har möjlighet att söka stöd från Vinnova

Nu finns möjlighet att söka extra finansiering från Vinnova för företag inom livsmedelskedjan!
Vinnova har ett regeringsuppdrag att inom ramen för livsmedelsstrategin stimulera att fler kommersiellt gångbara innovativa produkter och tjänster når marknaden genom till exempel nya företag, licensiering eller utveckling av existerande företag. Därför bjuder Vinnova in företag inom livsmedelskedjan att lämna in intresseanmälan för att verifiera sin nästa affär.Erbjudandet
Företag inom livsmedelskedjan kan anmäla behov för att i etapper om upp till 100 000 kr verifiera och utveckla sin nästa innovation. Det finns inget krav om att företaget skjuter till egen finansiering i projektet. För att kunna söka nästa etapp behöver första etappen vara avslutad.

Vad kan pengarna användas till?
Följande aktiviteter är godkända:
att ta fram och testa prototyper
att ta fram strategier för att skydda företagets nya idé eller projekt
att identifiera och pröva en hypotes om marknaden/kundnyttan, uppskatta vilka resurser och aktiviteter som krävs för att ta företaget till nästa nivå
att pröva olika kanaler för att nå potentiella kunder, finansiärer, partners, nätverk, talanger
att bygga en relation till potentiella samarbetsparter och kunder
att uppskatta förväntade intäkter och beräkna kapitalbehov för nästa steg
att identifiera och pröva styrkor och svagheter gällande validering, verifiering och utveckling av affären
teknisk verifiering
tillgång till testbäddar för exempelvis för produktion.

Förutsättningar för att en kostnad ska vara stödberättigande är att den bland annat ska:
vara faktisk och kunna styrkas, ha uppkommit hos sökande företag, ha uppkommit under projektperioden samt vara fastställd i enlighet med företagets vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed. Exempelvis kan kostnaden uppkommit i samband med anlitande av specialistkompetens, exempelvis juridisk rådgivning eller nyttjande av en testbädd hos RISE.

Vad utvärderas min ansökan på:
1. Att affärsidén är relevant för livsmedelskedjan och lösningen är konkurrenskraftig och har nyhetsvärde i en nationell och helst internationell kontext
2. I vilken mån ansökan visar att affärsidén och lösningen möter ett behov/en efterfrågan på marknaden
3. Att utförandet har beskrivits på ett trovärdigt sätt.

Formella krav
Erbjudandet gäller för företag som har en relation till livsmedelskedjan och uppfyller kraven:
har maximalt 49 anställda samt
har en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro.

För att kunna erhålla finansieringen ska företaget:
Antingen uppfylla kravet för stöd av mindre betydelse, se EU nr 1407/2013. Den här typen av stöd kallas också försumbart stöd eller de minimi-stöd. Det maximalt tillåtna stödet är 200 000 euro under tre beskattningsår.

Eller uppfylla kravet för EU-kommissionens förordning nr 651/2014, artikel 22, stöd till nystartade företag. Det innebär att:
Sökande företag om det ingår i en koncern sammanlagt har maximalt 49 anställda
Sökande företag ska vara yngre än fem år räknat från registreringsdatum hos Bolagsverket, vid beslutstillfället
Sökande företag är inte börsnoterat
Sökande företag har inte tagit över ett annat företags verksamhet
Sökande företag har inte delat ut vinst
Sökande företag har inte bildats genom en företagskoncentration (om inte samtliga företag som koncentrerades var yngre än fem år).
Stödgrunden kommer att framgå av Vinnovas beslut och styr även vilka kostnader som är stödberättigande. Beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

Ansökningsformulär
Till ansökan ska två blanketter bifogas:
1. "Intyg om tidigare stöd samt projektparts godkännande för småföretag inom livsmedelskedjan". Glöm inte att firmatecknare ska underteckna denna blankett. Hjälpinstruktion att fylla i blanketten.

2. "Ansökningsfrågor Livsmedelskedjan". E-posta de två blanketterna till verifieringsmedel@sisp.se. Ansökningarna behandlas löpande.

Tänk på att otydliga eller uteblivna beskrivningar eller svar på frågor gör ansökan svår att bedöma och kan leda till att ansökan inte prioriteras.


Läs mer om näringslivsarbetet:
Företagsstafett på Sivs Holms begravningsbyrå
Seminarium om ägarskifte och affärsutveckling
Företagsbesök Ebbas hälsoterapi
Kommunen samarbetar med Dalapop//Frida Torsein