Inbjudan till möte angående landsbygdsutveckling och strandnära lägen

Strandnära läge vid Österdalälven
Här kommer en inbjudan till alla i Älvdalens kommun från plan och byggavdelningen på kommunen.
Passa på att besöka dessa möten coh tyck till!

Inbjudan
Den nya strandskyddslagstiftningen ger från och med den 1 februari 2010 ökade möjligheter för kommuner att satsa på landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inför det kommande arbetet med att peka ut sådana områden i kommunens översiktsplan inbjuds allmänheten att delta i planeringsprocessen.

Syftet med att hålla dessa samråd är främst att inhämta synpunkter från allmänheten till grund för det fortsatta arbetet.

Älvdalens kommun har god tillgång på inlandsstränder och enbart 1,5 % av stränderna är idag bebyggelsepåverkade. Det finns endast sex kommuner i Sverige som har större tillgång på inlandsstrand. Det finns alltså goda förutsättningar att ta i anspråk ytterligare strandområden utan att natur- och friluftsintressen hotas i kommunen.

Med åtgärder som främjar landsbygdsutvecklingen avses i förarbetena till lagen om differentierat strandskydd bl.a. sådana åtgärder som långsiktigt kan antas ge positiva sysselsättningseffekter och som kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i landsbygder. Sådana situationer kan exempelvis uppstå i samband med etablering av en turistanläggning för en verksamhet där tillgång till stränder är en förutsättning eller åtminstone en avsevärd fördel. Det kan även tänkas handla om tillkomst av bostäder för permanent- och fritidsboende i syfte att upprätthålla ett ekonomiskt och personellt underlag för olika former av kommersiell och offentlig service.
Samrådsmötena kommer att hållas i:
Idre, Lodjuret, onsdagen den 2 november
Särna, Kyrkbacksgården, måndag den 7 november
Älvdalen, Biografen, torsdag den 10 november
Evertsbergs bygdegård, torsdag den 24 november
Folkets hus i Nornäs, tisdag den 6 december
Samtliga möten kommer att hållas 19:00. För ytterligare information kontakta planarkitekt
Lotta Kvist, tfn 0251-80 178 eller stadsarkitekt Tomas Johnsson, tfn 0251-80172.

Med vänlig hälsning
Plan- och byggavdelningen
Älvdalens kommun