Småföretagarbarometern

Företagarna tillsammans med Swedbank och Sparbankerna har idag släppt "Småföretagarbarometern" som visar hur det ligger till för företagen i länet när det gäller exempelvis tillväxt, sysselsättning och liknande. Småföretagskonjunkturen i Dalarnas län är stark och den positiva utvecklingen förväntas fortsätta bland Dalarnas småföretagare 2018.
Om småföretagsbarometern
Småföretagsbarometern är i första hand en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om utvecklingen de kommande 12 månaderna. Underlaget utgörs av intervjuer med företagare som har minst en och högst 49 anställda. Det är alltså företagarnas personliga uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i den redovisade indikatorn för konjunkturen.

Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank. Vid genomförandet av intervjuerna har Novus medverkat. De samarbetande organisationernas förhoppning är att Småföretagsbarometern på ett positivt sätt ska bidra till att öka kunskapen om och förståelsen för de små och växande företagens betydelse för den svenska ekonomin.

Det främsta tillväxthindret hos småföretagen i Dalarnas län är bristen på lämplig arbetskraft. Det uppger 24 procent av länets småföretag. Vidare upplevs tuff konkurrens av var femte företagare som det främsta tillväxthindret. I fjolårets undersökning var höga arbetskraftskostnader det främsta hindret, vilket 9 procent av småföretagen i årets undersökning anger som främsta hinder för expansion. 

Hela 41 procent av företagen i länet har tvingats tacka nej till order under de senaste året. Den huvudsakliga anledningen som företagen uppger är att de redan har mer att göra än de hinner med (62 procent av de som tackat nej). Även arbetskraftsbrist anges av många som ett skäl till att företaget har tackat nej till order, hela 22 procent. 

Företagarbarometern är ett viktigt verktyg för att se trender i näringslivet, som kan vara viktigt för kommunen i näringslivsarbetet.

För att läsa hela Småföretagarbarometern i sin helhet, maila frida.torsein@alvdalen.se, så skickas den till dig via mail.

Läs mer:


//Frida Torsein