Rapport från frukostmötet med tyngdpunkt på Idre Flygplats den 20 mars 2018

Över 50 deltagare kom till mötet som handlade bland annat om den framtidstro, och expansion som Idre och dess omnejd befinner sig i och står inför. Tyngdpunkten på mötet låg på de utvecklingsplaner som finns för Idre Flygplats.

Stark tro på framtiden

Företagarna SIG (Särna , Idre, Grövelsjön) och Älvdalens kommun arrangerade tillsammans med Idre Fjäll tisdagen den 20 mars ett frukostmöte på Pernilla Wiberg Hotell, på Idre Fjäll.
Karin Ardefelt, näringslivssamordnare inledde mötet med lite praktiska detaljer, därefter hälsade Idre Fjälls Vd Andreas Starenhed alla välkomna.

Andreas Starenhed, Vd Idre Fjäll

Ny styrelse i Företagarna SIG ( Särna, Idre och Grövelsjön)

Därefter presenterade Stefan Nordin, Företagarna SIG:s nya styrelsen:
Stefan Nordin Ordförande
John Persson Vice ordförande
Stefan Nordin, ordförande Företagarna SIG
Hillevi Blomkvist Sekreterare
Lars-Åke Hedström Kassör
Mari Martinsson Ledamot
Pia Åslund Ledamot
Suppleanter:
Ingalill Lindgren Ledamot
Stig-Arne Rolfsson,
Jarle Mosshäll


Stefan uppmanade även alla att nominera årets företagare och årets nyföretagare senast den 31 mars.
Länk: Nominera årets företagare
Länk: Nominera årets nyföretagare
Nomineringarna ska skickas till: lis.karlsson@alvdalen.se

Undersköterskor får utbildning i att köra IVPA (I Väntan På Ambulans).

Jan Olov Olsson, räddningschef i Älvdalens kommun påtalade vikten av att ha en fungerande organisation inom räddningstjänsten. Det är svårt att rekrytera. Inom räddningstjänsten i Idre har det tidvis varit problem med bemanning, men efter en lyckad rekrytering kommer sex nya brandmän/kvinnor att vara i tjänst under maj-juni. Dessutom kommer fem undersköterskor som jobbar i hemtjänsten att under vecka 14 få utbildning för att kunna köra IVPA
 (I Väntan På Ambulans).

Styrkan behöver dock utökas ytterligare och rekrytering pågår fortfarande. 

Är du intresserad av att jobba som deltidsbrandman/kvinna? Lämna en intresseanmälan till kommunens kontaktcenter, telefon 0251-31300.

Jan Olov avslutade med att be alla som har anställda att uppmuntra dem till att bli deltidsbrandmän.
- I princip är den anställde borta från sitt jobb en heldag per år, sade Jan Olov.

Jan Olov avslutade med orden -vi måst hjälpas åt för att bemanna räddningstjänsten, för att underlätta expansion.

Jan Olov Olsson, räddningschef Älvdalens kommun


Olika företagsstöd som finns via Länsstyrelsen

Lars Erik Liss från Länsstyrelsen berättade om flera typer av stöd som företag kan ta del av.
Det är olika typer av stöd och verk:
Företagsstöd Landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket)
Företagsstöd (Tillväxtverket)
Stöd till solceller och bostäder (Boverket)
Klimatklivet (Naturvårdsverket)


Lars Erik Liss, Länsstyrelsen
Efter frukostmötet erbjöds ett personligt möte med Lars Erik Liss.

Länk: Länsstyrelsen företagsstöd

Kontaktpersoner på Länsstyrelsen

Landsbygdsprogrammet
Henrik Hansson 010-225 02 41

Företagsstöd
Lars Erik Liss  010-225 04 79

Klimatklivet
Annika Varghans 010-225 04 80

Statliga investeringsstöd - samhällsbyggnadsfunktionen
Jessica Persson 010-225 04 92

Tack Lars Erik för att du tog dig ända till oss här i Idre.

Idre Yran 2018

Kim Åslund informerade om Idre Yran. Inför år 2018 har en ny satsning dragit igång, fokus ligger på flera barnaktiviteter och mera sportinriktade aktiviteter. Viktigt är att festivalen ska vara präglad av det som Idre är förknippat med, bland annat: snö, samekultur och friluftsliv.
Det är ideellt arbete från privatpersoner och föreningar som gör det möjligt att arrangera Idre Yran 2018 och framförallt är från Idre Yrans fantastiska sponsorer som gör att bygden kan leva upp under vecka 28. Länk: Program Idre Yran

KommuninformationVår planarkitekt Mattias Graaf skickade information om översiktplan.
-varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Detta enligt PBL 3 kap.
Översiktsplan 1 §. Meningen är att översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, 3 §.
Vi fick dessutom reda på att Översiktsplanen faktiskt inte är juridiskt bindande.

Älvdalens kommun har under en tid arbetat hårt för att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen och man kommer mellan 19:e mars och 30:e april att ha planhandlingarna utställda så att allmänheten kan ta del av den och lämna in eventuella synpunkter till kommunen innan 30:e april.
Du finner de utställda planhandlingarna på:
Kontaktcenter, Älvdalen
Biblioteket, Särna
Biblioteket, Idre
Kommunens hemsida, www.alvdalen.se
Det kommer även att ges möjlighet till att träffa tjänstepersoner och förtroendevalda för att diskutera planförslaget den:

• 27:e mars 19:00-21:00 i Särna på Församlingshemmet.
• 28:e mars 19:00-21:00 på Idre inne på Lodjuret.
• 11:e april 19:00-21:00 på Hotell Älvdalen i ÄlvdalenUtveckla företagsklimatet - Planera tillsammans med företagarna hur pengarna ska användas

Stefan Linde informerade om regeringens mångmiljonsatsning till stödområde A, vilket Älvdalens kommun tillhör.
- Under tre år kan kommunen söka 1,76 miljoner årligen för att utveckla företagsklmatet och näringslivet. Vi behöver diskutera hur vi ska använda pengarna på bästa sätt. Kanske vi kan ta upp det på ett samrådsmöte, sade Stefan Linde.
Han informerade även om Älvdalsdelegationen som också skulle ha möte under kvällen.

Älvdalsdelegationen

För att öka den lokala delaktigheten och samverkan i det statliga och kommunala naturvårdsarbetet med skyddad natur har Älvdalsdelegationen inrättats. Stefan Linde är ordförande.
Länk: Älvdalsdelegationen Karin Ljudén från projekt F7 informerade om projektets verksamhet under våren 2018.


Den 28 mars hålls ett frukostseminarium med temat:
Framtidssäkra dina affärer, som arrangeras av Dalarna Science Park och F7.
Vad är arbetsgivarvarumärke och hur kan jag förbättra det.
Kairos Future ger oss en trendrapport som beskriver tio tydligapå framtidstrender, inom områden från energi, till personliga förhållningssätt.
Seminariet går "live" i Rättvik och webbsänds till Älvdalens hotell och Särna kontoret. Det är
kostnadsfritt och F7 bjuder på frukost.


Anmäl dig och läs mer härDen 10 april hålls ett seminarium kring ägarskifte som är i tre fristående delar, man kan välja vilken man vill av dem. Funderar du på vad som ska hända med ditt företag när du inte längre vill eller kan driva det? Plats: tre björnar, Älvdaln.


Den 25 april arrangeras ett seminarium i Idre som handlar om Handel mot Norge.
Träffen kommer att ge information om handelsvillkor, tullar, moms och regler kring export och import. Lokala företagare delger sina erfarenheter kring gränshinder. Träffen är kostnadsfri och vänder sig till småföretag verksamma i Dalarna. Plats: Pernilla Wiberg hotell Idre


Läs mer härI maj/juni arrangeras ett lunchseminarium om rekrytering: Tänk om jag gör fel?
Vad man ska tänka på vid en rekrytering, Exempel på goda internrekryteringar.
Vart finns de arbetssökande och hur man kan nå dem. Plats: Älvdalens Hotell. Mer information kommer.
F7 är ett samverkansprojekt mellan Dalarnas sju nordligaste kommuner. Genom rådgivning, företagsbesök, seminarium och föreläsningar ska projektet öka lokala företagarnas konkurrenskraft.


Idre Fjäll om flygplatsen


Jörg Bassek, vice ordförande Idre Fjälls styrelse. Projektledare flygplatsen förstudie

Förstudie Destinationsutveckling Idre – Särna 2018

Jörg Bassek, vice ordförande i styrelsen Idre Fjäll och projektledare i förstudien om Idre Fjälls flygplats informerade om flygplatsens bakgrund, nuläge och framtid. Syftet med förstudien är att utreda förutsättningarna att integrera Idre flygplats i utvecklande av turistnäringen i norra Älvdalen.
Jörg tycker det är oerhört viktigt att utreda hur Idre flygplats kan nyttjas bäst, och hur den ska fungera och användas i syfte att utveckla besöksnäringen i regionen. Vilka användningsområden finns? Tillgänglighet vid kriser,
Han berättade också att det står i stadgarna för Stiftelsen Idre Fjäll:
Ändamålsparagrafen:
- att verka för friluftslivets och turismens utveckling.

Nästa steg i förstudien är att Nästa besöka två mindre flygplatser. Projektet kommer även att göra en bärighetsmätning och en ekonomisk beräkning. I juni planeras en workshop kring flygplatsens möjlighter och utveckling. Jörg tar gärna emot synpunkter kring utveckling av flygplatsen.
Mejladress: jorg.bassek@gmail.com

Kort bakgrund flygplatsen

1960 Banan byggdes (grässtråk)
1963 Invigdes första etappen av flygplatsen
1964 asfalterades banan.
1982 landningsbanan förlängdes från 800 m till 1200 m och breddas från 16 till 22 m/ reguljärflyg
1985 Byggdes hangaren
1986 LFV certifierades flygplatsen i kod 2B
1987 bildades stiftelsen Idre flygplats
1991 banljus och inflygningsljus installeras. 
1992 godkänd för instrumentflygplats
1993 1550 m 30 m
1994 linjetrafik till Arlanda – augusti 1999. 
Flygtrafiken inleddes 1994, lades ned 1999. Operatörer Holmström Air, Airborn of Sweden, International Business Air.
2015 köpte stiftelsen Idre Fjäll flygplatsen.

Nuläge

Flygplatsen är inrättad 
Det finns terminal, flygledartorn, hangar
Bana på 1558 X 30 m asfalterad
Inflygnings-och banljus

Vad är på gång?

Bärighetstest - genomförd
Hindermätning - genomförd
ÖP – input
MKB - analys
Flera intressenter

Två viktiga faktorer för utvecklingen av flygplatsen

Hindersituationen kring flygplatsen. Innebär att flygplatsen inte har några omkringliggande träd, master eller byggnader som försvårar flygplatsens funktion.
Banans skick - bärighet

Vad behövs för att utveckla flygplatsen 

Banan måste förbättras och breddas.
Byte av ban-och inflygningsljus
Banstråk måste röjas och förstärkas längs banan. 
Ny terminal 
Röjning av sly och skog närmast flygplatsen
Finna samarbetspartner i utvecklandet av flygplatsen

På sikt

Installation av modernare tekniska hjälpmedel
På sikt ändra vägdragningen av vägen mot Grövelsjön.// Lis Karlsson