Projektet Service i Samverkan

Projektet Service i Samverkan är ett nationellt EU-finansierat pilotprojekt med elva deltagande kommuner från Arvidsjaur i norr, Älvdalen i mitten och till Älmhult i söder som syftar till utveckla servicen utifrån lokalsamhällets och de lokala företagarnas behov. Genom medskapande metoder arbetar vi för att utveckla en hållbar struktur för serviceplanering på landsbygden. 

I Dalarna pågår projektet i två kommuner: Älvdalen och Ludvika

En servicelösning/servicepunkt ska finnas i varje deltagande kommun vid projektets slut, samt en plan för nationell spridning ska finnas vara framtagen.
Utöver de deltagande kommunerna är sex länsavdelningar inom Hela Sverige ska Leva och sex regioner/länsstyrelser partners i projektet.
I Dalarna är medfinansiärerna de deltagande kommunerna, länsstyrelsen, länsavdelningen inom Hela Sverige ska Leva, Bygdegårdarnas Riksförbund, Hushållningssällskapet och LRF. Resterande del av projektbudgeten finansieras genom Landsbygdsprogrammet. Projektet pågår under 2,5 år fram till och med februari 2020.

Ska träffa de lokala företagarna och de lokala utvecklingsgrupperna

I Älvdalens kommun kommer den lokala processledaren, tillsammans med en representant från kommunbyarådet träffa de lokala utvecklingsgrupperna och de lokala företagarna för att ta fram ett underlag som stärker målgruppens perspektiv i den kommunala serviceplanen.
Utöver att utforska servicebehoven hos grupperna (där även de unga och äldre ska beaktas) så har projektet ett stort fokus på samverkan och vi har en förhoppning om att projektet kommer få fler positiva följdeffekter.

Dessa möten kommer äga rum i byar runtom i Älvdalens kommun under april och maj.

I och med att projektet är nationellt så innebär det att erfarenheterna från de elva processledarnas lokala arbete i kommunerna ska skapa ett spridbart material som kommer andra kommunerna till nytta efter projektets slut. Projektet kommer i maj att hålla ett seminarium under Landsbygdsriksdagen.
Vill du veta mer: Länk Hela Sverige ska leva
Länk: Landsbygdsriksdagen

Kontaktuppgifter processledaren Sigrid Larsson i Särna

Ni är även välkomna att kontakta processledaren i Älvdalens kommun:
Sigrid Larsson, sigrid.larsson@helasverige.se, 070-249 05 86
Sigrid Larsson jobbar 50% i projektet och utgår från sitt hemmakontor i Särna.
Det kommer att vara möten runt om i kommunen och inom kort kommer en mötesagenda att precenteras i näringslivskontorets blogg.


// Karin Ardefelt/Lis Karlsson