Företagare: Har du kolla på de nya lagarna från juli 2018

Nya lagar från juli 2018
Köpa ny tjänstebil - Nya regler a-kassa - Minskade karensdagar -  Bensinskatt - Bidrag för minskad sjukfrånvaro - Skattereduktion fackföreningsavgift - Arbetsgivardeklaration på indivinivå.


Här följer sju nya lagar som berör företagare. Lagarna började gälla i juli 2018. 

Köpa ny tjänstebil

Regeringen och riksdagen beslutade om ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. Ändringen trädde i kraft den 1 juli 2018 och berör endast nya fordon som tas i bruk från och med det datumet.
Du kan få bonus eller ökad fordonsskatt beroende på vilken modell du.
Maximalt kan du spara 60 000 kr på ditt val.
Bensin- och dieseldrivna bilar får förhöjd fordonsskatt under de tre första åren efter att fordonet blir skattepliktigt första gången. Den femåriga skattebefrielsen för miljöbilar slopas. Supermiljöbilspremien ersätts av bonus för bilar med väldigt låga utsläpp. Bilar med nollutsläpp får 60 000 kronor i bonus för att sedan trappas av till 10 000 kronor i bonus för bilar med max 60 gram utsläppt koldioxid.
Du kan själv räkna ut hur din tilltänkta bil gynnas eller drabbas av det nya systemet på Transportstyrelsens webbsida: länk här

Nya regler för a-kassa

Från den 2 juli kan man bli medlem i en a-kassa fram till månadsskiftet före den månad man fyller 65 år. För att man ska ha rätt till inkomstbaserad ersättning är ett av kraven att man ska ha varit medlem i en a-kassa minst tolv sammanhängande månader. Från och med den 2 juli kommer a-kassorna kunna bortse från avbrott i medlemskapen som är kortare än en kalendermånad, under förutsättning att den sammanlagda avbrottstiden inte är mer än åtta veckor.

Antalet karensdagar

Från och med den 2 juli 2018 minskar antalet karensdagar från sju till sex dagar.
Även den som fullgör karensdagar före den 2 juli omfattas av de nya reglerna vilket innebär att om man den 1 juli har fullgjort fem karensdagar så blir den sjätte och sista karensdagen måndagen den 2 juli. 
Bensinskatt

Från den 1 juli 2018 slopas avdragsmöjligheten för låginblandade biodrivmedel samtidigt som skatten sänks för bensin och ofärgad diesel. Bränslet måste då till mer än 98 volymprocent framställas från biomassa för att du ska få göra avdrag. Länk här


Bidrag för minskad sjukfrånvaro

Den 1 juli kommer alla arbetsgivare som har medarbetare som väntas vara borta från arbete mer än 60 dagar på grund av sjukdom behöva göra en plan för återgång i arbete, Planen ska vara arbetsgivarens stöd i rehabiliteringsarbetet och ska göras senast 30 dagar från första sjukdagen.
I samband med den här förändringen kommer det arbetsplatsnära stödet, som arbetsgivare kan söka, att utvidgas. Tidigare har bidrag gått enbart till köp av utredningar men nu utvidgas stödet till att omfatta planering, genomförande och uppföljning av insatser.


Det utvidgade bidraget som kan lämnas ska från och med den 1 juli 2018 benämnas arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Bidraget går direkt till arbetsgivaren och täcker upp till 10 000 kronor per arbetstagare och år, högst 200 000 kronor per arbetsgivare och år. Du ansöker om bidraget hos försäkringskassan.


Skattereduktion för fackföreningsavgift

En skattereduktion  på fackföreningsavgifter återinförs. 25 procent av den totala årsavgiften som en medlem har betalat till en arbetstagarorganisation omfattas av skattereduktionen. Men, en förutsättning är att årsavgiften uppgår till minst 400 kr.
Skattereduktionen innebär också en skyldighet för arbetsorganisationer att lämna kontrolluppgift om skattereduktion för fackföreningsavgift. De nya reglerna inbär också en uppgiftsskyldighet i inkomstdeklarationen ifall medlemsavgiften betalas till en utländsk arbetstagarorganisation.


Arbetsgivardeklaration på individnivå

Arbetsgivardeklaration på individnivå innebär att du som arbetsgivare ska redovisa alla utbetalningar som du har gjort till varje anställd varje månad och vilken skatt du har dragit av. Redovisningen ersätter den årliga kontrolluppgiften.
Redovisningen införs i två steg: Den 1 juli 2018: Företag som ska föra personalliggare och har fler än 15 anställda. Den 1 januari 2019: Alla företag med eller utan personalliggare.

//Lis Karlsson