Kommunen och företagen vill ta ett samlat grepp


Under företagarnas konferens i november träffades lokala företagare, politiker och tjänstepersoner för att lyftes fram tillväxtmöjligheter och eventuella tillväxthinder. Ett tillväxthinder som identifierades var kort och gott finansiering. Det är helt enkelt så att det är svårt för företagen här hos oss att få tillgång till finansiering för investeringar. Något som efterfrågas stort hos många av våra företagare är något så enkelt som personlig kontakt med banktjänstepersoner vilka har lokalkännedom. En bank med lokalkännedom identifierades som en nyckel, en möjlighet till förändring i denna fråga.Det var en arbetsgrupp under konferensen som resonerade kring frågan finansiering, det framkom bland annat under deras diskussionerna att det saknas lokal förankring hos banker här i vår kommun. Enighet fanns i gruppen om att en lokal bank skulle öka den lokala kännedomen om företagens förutsättningar. Ett exempel som lyftes var att det i vissa banker sitter med lokala företagare i bankernas styrelser, vilket är ett exempel på hur man enkelt kan underlätta lokalkännedomen hos banker.

Finansierings gruppen kom fram till att de bankupphandlingar som kommunen gör med jämna mellanrum är ett kraftfullt och bra verktyg som kan brukas för att få till en bättre finansiell service här hos oss. Exempelvis så pekade gruppen på att detta i en förlängning skulle kunna innebära en lokal bank med lokalkännedom hos oss.
På bilden ser ni arbetsgruppen som arbetade med finansieringsfrågan under Företagarnas konferens.


Det som vi nu tittar närmare på i Älvdalens kommun är att ta ett bredare grepp för att attrahera fler banker att vara med i den kommande upphandlingen. Detta tror vi kan leda till bättre lokal finansiell service. De som ofta får de finansiella uppdragen i kommunerna brukar vara våra stora banker och när de är få banker. När det är få banker med i upphandlingarna så är det svårare att ställa krav på en god lokal service till företag och privatpersoner.

Arbetsgruppen visadepå på att åtgärd måste vidtas för att den finansiella marknaden inte fungerar på entreprenörernas nivå, likaså saknas god service till privatpersoner. Situationen är inte unik i Älvdalen, utan så här ser det ut på många håll i Sverige. Detta är ett tillväxthinder vilket är tillräckligt för att Älvdalens kommun och näringen tillsammans tagit tag i frågan för att göra någonting åt den rådande situationen.

Arbetsgruppen var på det klara med att om detta ska kunna bli verklighet så krävs det i ett första steg en tidig dialog mellan kommunen och företagen inför den kommande lokala bankupphandlingen som Älvdalens kommun inom kort ska göra. I denna fråga behöver helt enkelt företagen och kommunen arbeta tillsammans.Steg 1, Som sagt i denna process är första steget att bjuda in företagen till dialog. Av den anledningen flaggar jag redan nu för ni företagare är inbjudna till dialog under frukostmötena i Idre den 19 mars och i Älvdalen den 21 mars. Där vi tillsammans går vidare med att undersöka behoven och utreda förutsättningarna för en lokal bank med lokalkännedom. Spara datumen! Inbjudan kommer här inom kort.


På frukostmötet kommer vår ekonomichef Jonas Källman som är projektledare för den kommande upphandlingen samt Ronny Svensson som är expert på området att delta för att leda denna process.
Frågeställningarna som vi kommer att fokusera på under frukostmötet är:
 
Jonas Källman Ekonomichef 
  • Vilka behov av finansiering och övriga banktjänster finns det här hos oss.
  • Behov av en dialoggrupp finns, men vilken/vilka entreprenörer kan vara representanter i en framtida dialoggrupp.
  • Vilka frågor är det viktigt att vi tar med i dialoggruppen.
 
Nu håller vi tummarna för framtiden och hoppas på stor uppslutning i från er företagare på frukostmötena. Vi behöver ha dialog med såväl stora som små företag. Tillsammans kan vi bli starka.

Ronny Svensson
Jag vill sammanfatta detta med att vi tillsammans vill ta ett nytt grepp, nu när upphandlingen av ett nytt bankavtal ska inledas. Visionen är att kommunen ska inkludera näringens efterfråga i den kommande finansiella upphandlingen.


Förenklat innebär detta att vi vill baka ihop hela kommunens finansiella tjänster till en produkt, vilket kommer ge oss möjlighet att ställa helt andra krav när kommunen gör sin finansiella upphandling. Förhoppningen är att detta leder till en lokal bank med god lokalkännedomen om företagens förutsättningar. Tidigare har det inte varit formellt möjligt att lägga in önskemål och krav i en upphandling men nu finns den chansen.


Vi vill nu helt enkelt ta ett samlat grepp för att väcka intresse hos fler banker att komma in på vår marknad.

// Karin Ardefelt