Näringslivsstrategi 2019-2021

Älvdalens nya näringslivsstrategi. 
Kommunstyrelsen har antagit och godkänt en ny näringslivsstrategi för 2019-  2021. Syftet med näringslivsstrategin är att skapa samsyn och garantera en långsiktighet för det lokala näringslivets utveckling och förenkla för nyetableringar och tillstånd. Målet är att erbjuda ett gott företagsklimat, öka kommunens attraktivitet samt stärka kommunens företagsamma tradition. 

Utifrån kommunens vision, analyser och möten med representanter från näringslivet har följande tre områden identifierats som betydelsefulla de kommande åren: 
● Intern samverkan
● Främja entreprenörskap
● Kommunikation och Dialog

Fokusområde 1: Intern samverkan
Älvdalens kommun ska verka för att ökad samverkan mellan de olika verksamheterna inom kommunen. Den interna samverkan mellan olika förvaltningar är mycket betydelsefull för företagsklimatet och näringslivsutvecklingen i kommunen.

Åtgärdsförslag: 
Samverkan skola och näringsliv 
Älvdalens kommun ska ta hänsyn till näringslivets behov och styra utbildningsinsatser utifrån detta. Älvdalens kommun ska öka samverkan mellan skola och näringsliv genom att undersöka möjligheten till att tillsammans med grundskolan genomföra ”Vansbro-modellen” gällande praktik och studiebesök hos lokala företag för att påvisa möjligheten för ungdomar bredden av branscher och yrken som finns i Älvdalens kommun. Kommunen ska fortsätta och utveckla sitt arbete med Ung företagsamhet. Insatserna syftar till att Älvdalens kommun ska vara en bra kommun att leva i för människor i alla skeden samt bidra till att fler jobb skapas. 

Upphandlingar 
Älvdalens kommun ska synliggöra kommande och aktuella upphandlingar. Insatserna syftar till att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling.

Interna kompetenshöjande insatser 
Älvdalens kommun ska arbeta för att kommunens organisation får ett ökat helhetsperspektivet där varje verksamhet ser sin delaktighet och betydelse för att skapa bättre förutsättningar för näringslivsutveckling. Genom kompetenshöjande insatser såsom till exempel näringslivsfrukostar för tjänstemän, workshop för förvaltningschefer samt temadagar för kommunstyrelsen med företagsbesök och fokus näringslivsfrågor skapas ett öppet samverkans klimat som skapar förutsättningar för näringslivets utveckling. 

Fokusområde 2: Främja entreprenörskap
Den allt snabbare förändringstakten i samhället ger upphov till ett ökat behov av utveckling, anpassning och omställning. Älvdalens kommun ska vara en attraktiv företagskommun som bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill besöka bo och leva i Älvdalens kommun. Kommunen ska i dialog med näringslivet skapa goda förutsättningar för det lokala näringslivets utveckling. 

Åtgärdsförslag: 
Företagsfrämjande aktörer 
Älvdalens kommun ska främja och utveckla samarbetet med företagsfrämjande aktörer som till exempel Almi, Dalarna Science Park, Region Dalarna, Coompanion och Länsstyrelsen. Älvdalens kommun ska stödja nyföretagandet genom ett aktivt samarbete med nyföretagarcentrum. Insatserna syftar till att bidrar till att fler jobb skapas och att näringslivet utvecklas.

Destinationsutveckling 
Destinationsutvecklingen sker i samarbete med Visit Dalarna.  
Älvdalens kommun ska stödja projekt som syftar till destinationsutveckling och bör ägna särskild kraft på besöksnäringens utvecklingen i SIG-området genom att ta tillvara på det nuvarande investerings intresset i fjällområderna. Insatserna syftar att bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill besöka, bo och leva i Älvdalens kommun.

Rådgivning 
Älvdalens Kommunen ska lotsa och stötta företag som vill utvecklas genom rådgivning och nätverk. Älvdalens kommun ska informera företag om möjligheter till extern finansiering i form av stöd och bidrag till utvecklingsinsatser. 

Kompetenshöjande insatser för småföretagare 
Satsningar på utbildning och kompetensutveckling är viktiga då dessa leder till minskat utanförskap, ökat nyföretagande och är en förutsättning företagens verksamheter på lång sikt. Älvdalens kommun ska genomföra kompetenshöjande insatser riktade mot småföretagare, utifrån aktuella teman såsom till exempel digitalisering, cirkulär ekonomi, marknadsföring i sociala medier och ekonomi. Detta ska genomförs 2 gånger per år. Insatserna syftar till att kommunen i dialog med näringslivet skapar goda förutsättningar för näringslivets utveckling. 

Centrumutveckling 
Älvdalens Kommun har antagit en projektplan för centrumutveckling i Älvdalen, Idre och Särna där kommunen i samverkan med handel och fastighetsägare de kommande åren kommer arbeta med praktiska åtgärder i kommunens centrum miljöer. Kommunen ska uppmuntra och initiera projekt som bidrar till ökad attraktivitet och tillväxt i kommunens centrum miljöer. Insatserna syftar till att stärka och förenkla företagens kontakter med kommunen samt stärka kommunens attraktivitet som en företagsvänlig kommun.

En dörr in - Forum Älvdalen 
Älvdalens kommun fortsätter satsningen på En dörr in - Forum Älvdalen som underlättar kommunikationen mellan entreprenören och kommunens tjänstepersoner. Insatserna syftar till att skapa bättre förutsättningar för näringslivets utveckling.  

Fokusområde 3: Kommunikation och Dialog
Älvdalens kommun ska vara en omtänksam kommun där alla människor känner sig trygga och välkomna. Våra medborgare är vår viktigaste resurs. I möten och kommunikationen skapas en positiv samtalston och ett öppet samverkans klimat. Vi ska stå för tolerans, mångfald och jämställdhet. 

Åtgärdsförslag: 
Främjande myndighetsutövning
Älvdalens Kommun ingår tillsammans med grannkommunerna Mora och Orsa i projektet “främjande myndighetsutövning”. Målet är att underlätta för företagare att göra rätt och att de ska uppleva hög service och vägledning i kontakten med kommunens tjänstepersoner. I projektet undersöks hur företag upplever myndighetsutövningen. Resultatet kommer leda till ett utvecklingsarbete inom samhällsenheten som ska resultera i smarta och bra lösningar samtidigt som regelefterlevnaden står i fokus. Insatserna syftar till att förenkla företagens kontakter med kommunen samt stärka kommunens attraktivitet som en företagsvänlig kommun.   

Kommunikation 
Älvdalens Kommun ska vara tillgänglig och använda sig av moderna metoder för kommunikation som underlättar kontakterna med det lokala näringslivet. Idag används främst kanaler så som blogg och hemsida. Valet av framtida medier och kanaler anpassas efter mottagarna. Insatserna syftar till att stärka och förenkla företagens kontakter med kommunen och företagsfrämjare, samt stärka kommunens attraktivitet som en företagsvänlig kommun. 

Företagsbesök 
Älvdalens kommun ska tillsammans med politiker och kommunala tjänstepersoner genomföra 15-20 företagsbesök per år. Insatserna syftar till att förenkla företagens kontakter med kommunen.

Frukostmöten 
Älvdalens kommun ska fortsätta arbeta med de uppskattade och välbesökta frukostmöten i Älvdalen, Idre och Särna som arrangeras 9 gånger per år. Insatserna syftar till att skapa mötesplatser och förutsättningar för näringslivets utveckling.

Samrådsmöten 
Älvdalens kommun ska verka för en bra dialog med företagarna och föreningar i kommunen genom att arrangera forum för dialog mellan politiker, tjänstepersoner och företagarna. Tjänstepersoner och politiker ska medverka på företagarkonferenen som arrangeras av företagarföreningen vartannat år. Konferensen har tidigare resulterat i en handlingsplan som fångar upp behov och identifierar tillväxthinder som kommunen tar in i organisationen för att eliminera tillväxthinder. Handlingsplanen stäms av i samrådsmöten 2 gånger per år. Insatserna syftar till att skapa förutsättningar för näringslivets utveckling.

Jämlikhet och ökad mångfald 
Älvdalens kommun ska aktivt bedriva omvärldsbevakning och säkerställa jämlikhet och ökad mångfald. Vi ska arbeta med att bryta normer genom en jämlik fördelning av utrymme vid till exempel företagsfrukostar, samrådsmöten, företagsbesök. Kommunen ska arbeta med att bredda nätverket, testa nya kommunikationskanaler och aktiviteter för att nå nya målgrupperInsatserna syftar till att alla människor ska känner sig trygga och välkomna i kontakterna med kommunen, samt skapa förutsättningar för näringslivets utveckling.

Inflyttning 
Älvdalens kommun ska uppmuntra och initiera projekt som skapar intresse, uppmärksamhet och attraktivitet för investerare och kompetent arbetskraft. Detta sker genom en fortsättning av "dra åt skogen” i form av nya filmer och event. Insatserna syftar till att stimulera till inflyttning och etablering.
Näringslivsstrategin i sin helhet finns på: 

Nu ska strategin omvandlas till handling och planeringen inför hösten är i full gång. 
Har du frågor, funderingar eller inspel kontakta gärna Karin eller Camilla.  
Camilla Garbergs (Tele 0251-312 21) 
Karin Ljudén (Tele: 0251-312 26)
Mail: förnamn.efternamn@alvdalen.se

// Camilla Garbergs