Kommunstyrelsen tog del av frågorna från företagarna SIG och Älvdalen

I går var näringslivskontoret på kommunstyrelsen för att delge dem vad vi diskuterat med företagarna SIG och Älvdalen på samrådsmötet vi hade den 13 mars.

Vad är samrådsmöte för något?
Några gånger varje år träffas representanter från Företagarna i Älvdalen och SIG (Särna, Idre, Grövelsjön) tillsammans med oss på Näringslivskontoret och kommunalråden. Tanken är att dessa samrådsmöten ska vara ett forum där näringslivsfrågor ska lyftas.

Företagarna Älvdalen hade under en PUB-kväll i november 2013 samlat in de frågor som företagen som deltog tyckte var allra viktigast för politikerna att ha med sig inför valet. Inför samrådsmötet inkom även frågor från företagen i norra kommundelen.

Detta är frågorna och svaren som togs upp under mötet och som delgavs kommunstyrelsen:
- Kommunens arbete med att införa en arbetsmarknadsenhet under år 2014, hur ska de arbeta och vilken organisation planerar de? Arbetsmarknadsenheten (AME)har startat upp i liten skala med Björn Tegnér och Annelie Grubb. Frågorna hanteras i dag av Samhällsbyggnadsavdelningen. I den nya organisationen kommer frågorna att hanteras av Utvecklingsenheten. AME är kommunens coacher som skall hjälpa medborgarna till arbete både inom kommunal verksamhet och privat. Meningen är att det skall vara en dubbelriktad kommunikation mellan presumtiva arbetstagare och arbetsgivare där AME är länken och kontakten.
- Vad kan vi erbjuda camparna och Caravan Club som sägs upp från Idre Fjäll? Om det finns en efterfrågan på dessa tjänster så borde detta vara ett bra tillfälle för någon annan än Idre Fjäll att ta över dessa kunder. Diskussioner mellan olika näringsidkare har påbörjats.
- Hur får vi avslut på den segdragna diskussionen om namnet Visit Idre? Frågan måste hanteras av medlemmarna i Norra Dalarnas Turistråd.
- Skidbuss mellan Idre Fjäll och Idre by? Är definitivt en fråga för näringslivet.
- Skall industrivägen åtgärdas? Samhällsbyggnadsavdelningen äger frågan. Finns delvis med i behovslistan för 2014, och kommer sannolikt att åtgärdas före midsommar.
- VA-taxan är dyr för flerfamiljshus, hur sätts avgiften? Avgiften fastställs av Kommunfullmäktige och återfinns på NODAVAS hemsida nodava.se. Politisk fråga.


Frågor från PUB-kvällen i november 2013 som även diskuterades på samrådsmötet och kom kommunstyrelsen till del:
*ATT DET SKA BLI LÄTTARE ATT ANSTÄLLA - MINDRE BYRÅKRATI: Politisk fråga.
*EKONOMISK RÅDGIVNING FÖR ATT VÅGA VÄXA OCH FÅ KUNSKAPEN: Almi, W7 är två exempel på aktörer. Mer info på olika sätt efterfrågas av företagarna. Med vilka kanaler informationen skall förmedlas utöver de näringslivskontoret nu använder konkretiserades inte. Alvdalen.se och näringslivskontorets blogg är de sidor där kommunen samlar det mesta.
*FRÄSCHA LOKALER EFTER DALGATAN: Lokala föreskrifter från Älvdalens kommun finns och kommer att utvecklas. Kan BID-metoden vara ett alternativ här? Näringslivskontoret hjälper gärna till att handleda i processen. (http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/04/ny-kunskap-om-en-metod-for-att-utveckla.html, http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/09/mer-information-om-en-metod-for.html)
*MER UTVECKLING AV TURISM = FLER KUNDER ÅT LOKALA FÖRETAG, *UTVECKLING AV TURISMEN = NYA KUNDER, *TURISMENS BETYDELSE FÖR KOMMUNENS EKONOMI. HUR VIKTIGT DET ÄR MED EN GEMENSAM ORGANISATION SOM LYFTER KOMMUNEN SOM DESTINATION, *UTVECKLA OCH SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÄRKT TURISM: Visit Idre, Norra Dalarnas Turistråd äger denna fråga.
*GÖRA ÄLVDALEN MER ATTRAKTIVT ATT FLYTTA TILL: Alla har en viktig del här, varav kommunen har en del, men även de som bor här, företag och föreningar.
*VILJAN TILL LOKALA AVTAL FRÅN KOMMUNEN "VIKTIGT HUR UPPHANDLING SKRIVS" *UPPHANDLINGAR MÅSTE STYRAS ATT GYNNA LOKALA ENTREPRENÖRER OCH FÖRETAG, *UPPHANDLA LOKALT: Kurser från Länsstyrelsen i LOU har ordnats och fler kommer att anordnas. Inom kort kommer vi att ha en informationsträff i ämnet tillsammans med Upphandlingsenheten som är gemensam för Mora, Orsa och Älvdalen. Mer information kommer.
*VÄRNA DET "ÖPPNA" LANDSKAPET, LÅT FOLK BYGGA LITE FRIARE I GEOGRAFIN: Ny översiktsplan på gång, men även Länsstyrelsen har en del här exempelvis genom strandskyddet.
*UPPRUSTNING AV DALGATAN FÖR ATT GÖRA DET INBJUDANDE FÖR SHOPPING: BID är ett bra exempel på hur detta skulle kunna åstadkommas. (http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/04/ny-kunskap-om-en-metod-for-att-utveckla.html, http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/09/mer-information-om-en-metod-for.html)
*FIBER NÄR, *SKAPA EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT LEVA OCH BO I (FIBERNÄTET): intresseanmälan görs till kommunen för fiber i Kyrkbyn. Information finns på Alvdalen.se. Samtal med byar om utbyggnad av byanät är i full gång.
*GÖRA KOMMUNEN ATTRAKTIV MED BÄTTRE SKOLOR - SAKER FÖR UNGDOMAR FÖR ATT LOCKA HIT MER FOLK: Politisk fråga.
*UNGDOMSGÅRD, *BOSTÄDER FÖR UNGDOMAR: Ungdomsgårdar finns på Älvdalens kommuns agenda. Bostäder är ett större problem mest pga kostnad/kvm.
*UPPRUSTNING AV DALGATAN - MER JULBELYSNING T.EX: Trafikverket tillåter ej julbelysning och liknande i lyktstolpar längs RV 70 vilket påverkar Älvdalen, Särna och Idre. Även detta skulle kunna ingå ett BID-projekt.
*EN HEL OCH ANVÄNDBAR LEKPARK: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Älvdalens kommun.
*BÄTTRE ARBETSFÖRMEDLING: Arbetsförmedlingen kommer snart finnas i kommunhuset för bokade möten,  så även F-kassan. AF finns i Särna och Idre via länk och för bokade möten. Politiskt fråga.
*MERA STÖD TILL MIKRO/SMÅFÖRETAGEN SOM STÅR FÖR EN STOR DEL AV SKATTEINTÄKTERNA: Att skapa Tillväxtkassor kan vara ett alternativ om det gäller ekonomiskt stöd, med hjälp av Inlandsinnovation. Utbildning anordnas av Almi genom lönsamhetsstyrning, lån, rådgivning samt rådgivningar genom W7 och företagsstöd från Länsstyrelsen.
*JOBBA FÖR ATT FÅ HIT FLER HÅLLBARA FÖRETAG, *MÅSTE HA EN BEREDSKAP MED INDUSTRIFASTIGHETER (FÖRMEDLA), *STRATEGI FÖR HUR VI FÅR FLER FÖRETAG ATT ETABLERA SIG I ÄLVDALEN, *BYGGA UT OCH SÄKERSTÄLLA INDUSTRIMARK MÄRBÄCK, *SKYLT INDUSTRIOMRÅDE MÄRBÄCK RV70 - INDUSTRIMARK TILL SALU: Forum Älvdalen är kommunens sätt att hjälpa företag, Kommunen äger skogsmark, ett av syftena med detta är att kunna växla skogsmark mot lämplig industrimark om så behövs. Skylt med ”Industrimark till salu” bör sättas upp vid Märbäck. Kommunen undersöker först var det finns lämplig mark till salu eller om markägarkontakt skall ske för att åstadkomma detta. Samhällsbyggnad och plan och bygg har frågan.
*BYGGA FLER HUS ELLER SE TILL ATT PRIVATA FÅR MÖJLIGHET: Politisk fråga, nationell fråga. Politiken kan se över taxorna för VA.
*FÖRÄNDRA KOMMUNENS (TJÄNSTEMÄN OCH POLITIKER) SYN PÅ FÖRETAGANDE: Omorganisation på gång med mål att bli mer tillgängliga för medborgarna. Vad som menas med att förändra kommunens syn på företagare måste konkretiseras. Oklart vad som menas. Näringslivsfrågorna diskuteras både med alla chefer.
*VIKTIGT ATT VÅRA POLITIKER VERKAR FÖR ATT GÖRA LOKALA UPPHANDLINGAR. Politisk fråga.
*NY SKOLA I ÄLVDALEN: Är på gång, men upphandlingen överklagas och arbetet försenas.
*LÅNA INTE TILL DRIFTEN: Politiskt fråga. I dagsläget lånas inte till drift, lån tas för de investeringar som måste genomföras och som vi inte har egna medel till att finansiera.
*GYNNAR NI SJÄLVA AFFÄRSLIVET I ÄLVDALEN: Här har näringslivet en stor utmaning. Vår kommun ligger tyvärr i topp i Dalarna avseende E-handel. Näringslivet själv måste poängtera fördelarna med att handla lokalt. Men självklart har vi alla en del här.
*MARKNADSFÖRA KOMMUNEN (STÖDOMRÅDE): Genom bloggen, hemsidan – nya kommunikatören ska arbeta med dessa frågor.
* SKYLT INDUSTRIOMRÅDE - INDUSTRIMARK TILL SALU EFTER GENOMFART, *SKYLT INDUSTRIOMRÅDE MÄRBÄCK RV70: Se tidigare punkt.
*HUR FÅR VI DE BEFINTLIGA FÖRETAGEN ATT VILJA UTVECKLA OCH SATSA I FRAMTIDEN: Hur arbetar vi tillsammans idag och vad kan göras bättre? Kommunen ger rådgivningar och genomför företagsbesök. Gärna fler förslag på förbättringspunkter.
*SATSNING PÅ EXPORT FÖR DE BEFINTLIGA FÖRETAGEN: Almi export och Mellansvenska handelskammaren är två exempel på aktörer som näringslivskontoret gärna förmedlar kontakter till.
*BYGG/RUSTA UPP JÄRNVÄGEN TILL INDUSTRIOMRÅDET MÄRBÄCK: Ett möte är på gång med Trafikverket. Både tjänstemän och politiker är mycket aktiva i denna fråga, och de företag som berörs av järnvägen har blivit intervjuade för att vi ska kunna delge Trafikverket vilket behov företagen har av järnvägen.
*TA ISOLERINGSMATERIAL FRÅN NÄRLIGGANDE ICELL NÄR NY SKOLA SKALL BYGGAS: Svårt att styra upphandlingarna men kommunen äger frågan, och kommunen har utvecklingspotential här.Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/04/foretagarna-alvdalen-bjuder-in-till.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/03/foretagarna-alvdalens-arsmote.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/01/foretagarna-sig-har-fatt-ny-ordforande.html


//Frida Torsein