tisdag 19 januari 2016

Klimatklivet - en statlig satsning där du kan söka stöd

Driver du ett företag eller en förening exempelvis en bostadsrättsförening och ser ett behov av att kunna erbjuda laddning av elbilar? Då har ni möjlighet att söka bidrag via Klimatklivet för detta.  

Klimatklivet - en statlig satsning för att ge stöd till lokala klimatinvesteringar.
Det kommer att hållas en informationsträff om detta i Falun den 26 januari. Informationsträffen har till syftet att inspirera och hjälpa er att göra en ansökan till nästa ansökningstillfälle, som blir under första kvartalet 2016.

Under träffen kommer personer från Länsstyrelsen Dalarna, Energimyndigheten och Green Drive Region att informera och svara på frågor.

Tid:  14:00 – ca.16:00, tisdagen den 26 januari 2016
Plats:  Länsstyrelsen Dalarna, Falun, Lokal Siljan
Anmälan:  Via länken

Exempel på åtgärder som kan få stöd?
Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi.
De största växthusgasutsläppen i Sverige kommer från transporter, energiförsörjning, jordbruket och industrin (processer och förbränning). Stöd inom dessa områden kan till exempel vara:
Transporter – genom att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur
Energiförsörjning – genom återvinning av energi
Jordbruket – genom minskade utsläpp
Industrin – genom åtgärder för energieffektivisering.
Stöd ska gå till de åtgärder där investerade medel ger störst klimateffekt. Satsningen Klimatklivet kommer att bygga vidare på de klimat- och energistrategier som arbetats fram på lokal och regional nivå.
Åtgärder som kan ges stöd ska vara mer ambitiösa än vad lagen kräver och stöd kommer inte att ges till åtgärder som är lönsamma utan stöd vid investeringstillfället.
Stöd kan exempelvis ges för åtgärder som identifierats vid energikartläggningar, energideklarationer eller kostnads/nyttoanalyser, som komplement till strukturfondsfinansiering. Det kan också vara samverkansprojekt där flera parter behöver involveras eller där åtgärderna är samhällsekonomiskt kostnadseffektiva men inte privat- eller företagsekonomiskt lönsamma, eller andra åtgärder som är viktiga för att minska växthusgasutsläppen.

Om Klimatklivet:
Satsningen Klimatklivet är en del av regeringens vårbudget som riksdagen beslutade om i juni 2015. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar. Länsstyrelsen ska stödja och vägleda de som vill ansöka inom respektive län. Länsstyrelsen ska också bidra med sina kunskaper om förutsättningar, planer, program och strategier som finns för respektive länsstyrelse. Under 2015 har stödet uppgått till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor årligen är aviserade för 2016 till 2018. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.


Läs mer://Frida Torsein