Arbetet med nya översiktsplanen

I torsdags hölls en workshop, eller dialogmöte, för att ta fram stoff till den nya översiktsplan som kommunen arbetar med att ta fram. Ett trettiotal deltagare var med på Pernilla Wiberg hotell och delade engagerat och frikostigt med sig av förslag på markanvändningen i kommunen framgent.

Så här ser tidplanen för arbetet med den nya översiktsplanen ut.
Just denna tidplan kommer att justeras, så det du ser ovan är den
preliminära tidplanen. Den aprikosfärgade markeringen är ungefär
var i arbete vi befinner oss i idag.
Översiktsplanen är det dokument som kommer att styra utveckling, markanvändning och byggande i vår kommun en lång tid framåt. I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan ingår det så kallade dialogmöten/workshops för att kunna ta in så många synpunkter och tankar som möjligt när det rör all markanvändning i kommunen.

Såväl som när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen, som när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen är det viktigt att ha en uppdaterad översiktsplan. Planen är inte juridiskt bindande, men är ändå ett viktigt styrdokument för en kommun. Älvdalens kommun har i dagsläget två översiktsplaner, en för norra delen och en för södra, men båda behöver ses över och därför arbetar kommunen nu för en gemensam för hela kommunen.

I april hölls ett dialogmöte i Älvdalen, med samma upplägg som träffen den 9 juni på Pernilla Wiberg hotell. Deltagare på översiktsplanedagen var företagare, kommunala tjänstemän och politiker samt representanter från olika intresseområden.

Vi vill passa på att tacka alla som var med och lade tid och engagemang i översiktsplanedagen. Vi hoppas att vi om ett par år, när den nya översiktsplanen ska vara klar, alla kan känna att vi varit med och bidragit till detta som för en kommun är ett mycket viktigt dokument.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/06/oversiktsplanedag-i-idre-9-juni.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2016/04/workshop-i-arbetet-med-oversiktsplanen.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/06/sammanfattning-av-vart-forsta.html


//Frida Torsein