fredag 28 april 2017

Årets Kooperativ i Dalarna finns i vår kommun!

Varje år utser Coompanion Årets Kooperativ i Dalarna. Vi har tidigare år haft vinnare i denna kategori, och så även i år - nämligen Rockdale!

Marit Norin och Torbjörn Zakrisson.
FOTO: Maria Stenis, Coompanoin
Det är Marit Norin och Torbjörn Zakrisson som tillsammans driver kooperativet Rockdale. Rockdale natur- och kulturupplevelser är ett upplevelseföretag som brinner för vår lokala historia och kultur i Älvdalen, norra Dalarna. De drivs av glädje, nyfikenhet och en smula galenskap. Ingen detalj är för liten för att undersökas, inget ställe för obetydligt för att upptäckas. För dem är upplevelser förankrade i lokal kunskap, upptäckarglädje och god mat i härliga och spännande miljöer. Och så ska det vara lite rockigt också.

Stort grattis till er!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/05/arets-kooperativ-i-dalarna-finns-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/02/kooperativet-dalen-i-sorsjon-arets.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/arets-nyforetagare-i-alvdalens-kommun.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/arets-foretagare-i-alvdalens-kommun-2016.html


//Frida Torsein

Läs om det välbesökta frukostmötet på husfabriken i Särna

I förrgår hölls det ett stort frukostmöte på husfabriken i Särna. Vi hade närmare 60 besökare - och även om det var trångt om saligheten verkade de allra flesta trivas. Förutom 3-Vision och Företagarna fanns Idre Himmelfjäll och Hela Sverige Ska Leva på plats. I slutet av frukostmöte kunde vi även passa på att avslöja Årets Företagare och Årets Nyföretagare.

Stefan Nordin, ordförande Företagarna SIG
Först ut var Företagarna SIGs ordförande Stefan Nordin, som berättade om vad företagarna gör och varför man ska vara medlem som företagare. Just nu har de medlemskap till rabatterat pris, där ett medlemskap inom en viss kategori kan kosta som "ett nytt vinterdäck". Företagarnas största uppgift är att skapa opinion, och har du frågor, kan du lämna dem till FRs styrelse så tar de med sig frågorna i de samrådsmöten som företagarföreningarnas styrelser med jämna mellanrum har med kommunens ledning.
Torbjörn Wallin och Staffan Derning,
Idre Himmelsjäll

Torbjörn Wallin och Staffan Derning passade på att berätta om senaste nytt på Idre Himmelfjäll. Det är ett stort intresse för tomterna, och i dagsläget finns det en tomt kvar. Nya tomtområden är förstås på gång och de ser fram emot 2019 när hela anläggningen ska dra igång på allvar.

Maria Spring och Hasse Johansson berättade om den fritidshus och fritidsmässa som de ska arrangera på Idre Himmelfjäll den 1-3 juni 2018. De har arrangerat ungefär 400 mässor genom åren, och ser fram emot att arrangera en mässa i Idre. Tanken är att denna mässa ska bli en mötesplats för tomtägare i områdena Särna, Idre och Grövelsjön och leverantörer av hus. Vi ser fram emot att höra mer om detta.

Niklas Nouvel berättade kort om Företagsmässan i Älvdalen som pågår 12-13 maj. I år har de över 100 utställare, och mässan kommer gästas av Företagarnas VD Günther Mårder, Landshövdingen, Negin Azimi, Mari Halvardsson och många fler! Maria Rydqvist och Mia Strand (chefredaktör på Wheels Magazine) kommer att vara konferencierer.

Jarle Mosshäll och Niclas Schedvin
Näste man på tur var Niclas Schedvin, som driver både Byggmäster och 3-Vision. I fabriken i Särna tillverkar de prefab-hus, och för ungefär 11 månader sedan drog produktionen igång. Sedan dess har de producerat närmare 50 hus. Idag finns 16 anställda på fabriken, men det är fler på gång. Jarle Mosshäll, som är den som utvecklade den innovativa tekniken att bygga hus helt utan plast och bara använda trä, fanns också med på frukostmötet och berättade kort om den fabrik som tillverkar 3-visionhusen i Drevsjö i Norge, där det finns 6 anställda. Statens Provningsanstalt (SP) har inte haft något att invända mot den nya tekniken av byggande utan plast. Både Niclas och Jarle har fått stor hjälp genom Dalarna Science Park (fd. Teknikdalen) i arbetet med att utveckla 3-vision.

Samåkning i norra Dalarna berättade Carl Wiking om. Han driver ett projekt som syftar till att främja samåkning av olika slag. På kvällen den 26 april hölls ett möte på Kyrkbacksgården i Särna som handlade om just detta. Idag finns redan flera olika system för samåkning och det kan vara en stor möjlighet för vår bygd.

Lars-Erik Wiik, Dalarna Science Park
Leo Persson, som representerade Hela Sverige Ska Leva berättade om vad den organisationen verkar för. De har tagit fram att det finns stora skillnader i pris när det gäller fiber i städer kontra landsbygd, och det är en fråga som Hela Sverige Ska Leva arbetar med. Det är även fler mellanhänder när det gäller fiberutvecklingen på landsbygden gentemot städerna.

Staffan Derning
Dalarna Science Park, som representerades av Lars-Erik Wiik, berättade om deras erbjudande till
företag. De har dels inkubatorverksamhet för nya företag eller nya idéer, såsom 3-visions byggteknik, samt en accelerator-verksamhet där etablerade företag som vill utvecklas kan ansöka. Man betalar ett fast månadspris och får från ungefär ett år till upp till tre års tillgång till coacher och mycket mer.
Annica Nilsson

Allra sist passade vi på att avslöja Årets Nyföretagare, som är Annica Nilsson som driver Dalafötter och Staffan Derning som drivit Idre Himmelfjäll under närmare 30 år till Årets Företagare. Stort Grattis till er!

Vi vill passa på att tacka er alla som kom på frukostmötet!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/frukostmote-pa-idre11-april.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/idre-himmelfjall-soker-en-ekonom.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/driv-foretag-som-sommarjobb-roligaste.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/praktikplatser-eller-handledning-for.html


//Frida Torsein och Karin Ardefelt

torsdag 27 april 2017

Årets Nyföretagare i Älvdalens kommun 2016!

Årets nyföretagare i Älvdalens kommun 2016 avslöjades på frukostmötet i Särna igår. Utmärkelsen har gått till en person som visat på stor drivkraft och nytänkande - nämligen Annica Nilsson och Dalafötter!Motivering Årets Nyföretagare 2016


Att starta nytt företag kräver både mod och innovationskraft. Det visar Årets nyföretagare med råge, genom att ta hand om våra mest försummade kroppsdelar med en service som är unik. Denna företagare tar sig dit fötterna är med sin portabla mottagning.


Därmed vill Älvdalens kommun kora vår innovativa fotterapeut Dalafötter till Årets Nyföretagare 2016 i Älvdalens kommun!Madtjeldehtemem Jaepien orre darjemessijjiebarkijasse (sydsamisk översättning)

Gåessie orre darjemessijjiem skaepiedidh krïeven staalehkevoete jïh innovasjovnefaamoe. Dam joe Jaepien orre darjemessijjiebarkije gaajh vuesehte, juktie bollen biehkie gïetede mah jïjnjemes baajebe årrodh, akten hoksehtimmine mij sjïere lea. Daate darjemessijjiebarkije satnem vaalta gusnie juelkieh lea, dejnie sov juhtije dåastoevinie.


Naemhtie Älvdaelien tjïelte sæjhta heevehtidh mijjen innovatijve juelkieterapaute Dalafötter,  Jaepien Orre darjemes sijjiebarkijasse 2016 Älvdaelien tjïeltesne!


Det är näringslivskontoret på Älvdalens kommun som tillsammans med Företagarföreningarna i Älvdalen samt Särna-Idre-Grövelsjön som bildar en jury, Nomineringar samlas in under årets första kvartal, och utifrån det och de kriterier som Älvdalens kommun har tagit fram väljs Årets Nyföretagare ut.Stort grattis Annica Nilsson, Dalafötter!
Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/05/arets-nyforetagare-i-alvdalens-kommun.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/foretagsbesok-koodab-bygg.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/05/arets-foretagare-2015-i-alvdalens-kommun.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/05/frukostmote-i-sarna.html


//Frida Torsein och Karin Ardefelt

Årets Företagare i Älvdalens kommun 2016!

Årets företagare i Älvdalens kommun 2016 avslöjades på frukostmötet i Särna igår. Vi har den stora glädjen att avslöja att utmärkelsen gick till Staffan Derning, som under 30 års tid drivit Idre Himmelfjäll!

Det är Företagarföreningarna i Älvdalen samt Särna-Idre-Grövelsjön som tillsammans med näringslivskontoret på Älvdalens kommun bildar en jury som samlar in nomineringar och utifrån dem och de kriterier som Företagarna har väljer ut Årets Företagare.


Motivering Årets Företagare i Älvdalen 2016

Med en entreprenörsanda utöver det vanliga, har denna eldsjäl enträget skapat en produkt som ger effekt både lokalt och globalt. Produkten kan sammanfattas som "En familjesaga i fyra årstider". I samarbete med såväl Idre Sameby som andra lokala entreprenörer har denna pionjär fått en helt ny unik året-runt destination att växa fram. Denna entreprenörs gärning kommer att ge avtryck i Älvdalens kommun i oöverskådlig framtid.


Vi vill utse denna nydanare och förebild till Årets Företagare 2016 i Älvdalens kommun. Staffan Derning, Idre Himmelfjäll


Madtjeldehtemem Jaepien Darjemessijjiebarkijasse (sydsamisk översättning)


Akten sjïere buerie entreprenöörevuekine, daate ïedtjije lea eadtjohkelaakan aktem produktem skaepiedamme mij effektem byjreskisnie jïh veartanisnie vadta.
Produkte maahta tjohkehtehtedh goh “Aktem fuelhkieheamture njieljie jaepieboelhkine”. Ektiebarkojne Eajran Sïjtine jïh jeatjah byjresh entreprenöörigujmie daate guvhkiehtæjja  buektiehtamme aktem öövre orre abpe-jaepien destinasjovnem sjïdterehtedh. Daate entreprenöören barkoe galka væhtam Älvdaelien tjïeltesne vedtedh gellieh båetije biejjide. Mijjieh sïjhtebe daam orrestehtije jïh åvteguvviem


Jaepien Darjemessijjiebarkijasse 2016 Älvdaelien tjïeltesne veeljedh. Staffan Derning, Idre Himmelfjäll

Stort grattis Staffan Derning, Idre Himmelfjäll!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/05/arets-foretagare-2015-i-alvdalens-kommun.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/05/frukostmote-i-sarna.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/05/arets-nyforetagare-i-alvdalens-kommun.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/foretagsbesok-koodab-bygg.html


//Frida Torsein och Karin Ardefelt

Erbjudan om medlemskap i Visit Idre ekonomisk förening

I samband med etableringen av nya Visit Dalarna beslutades på bolagstämma i Norra Dalarna Turistråd ekonomiska förening att överföra namnet Visit Idre till en ny ekonomiskt förening. Detta eftersom Visit Dalarna kommer att verka under varumärket Visit Dalarna och inte använda Visit Idre i sin vidare marknadsföring.

Det beslutades vidare att bevilja 500 000 kronor till den nya ekonomiska föreningen. Föreningen är nu bildad, Visit Idre ekonomisk förening.

Stiftare av föreningen och nuvarande styrelsemedlemmar är:
John Lundmark, Stiftelsen Idre Fjäll
Charlie Ekberg, STF Grövelsjön
Ole Jörgen Wold, SkiProAm AB

Revisor: Lars Olsson, Älvdalen, redovisning och administration utförs av Susanne Olsson, Idre

Alla medlemmar i Norra Dalarna Turistråd är välkomna att bli medlemmar i den nya föreningen. Årsavgiften är satt till 100:-/år. Önskar du söka medlemskap maila till ole.jorgen@wold.se eller post till;
Visit Idre Ekonomisk Förening
Box 30
790 91 Idre

Bifogat finner du stadgarna för den nya föreningen. För information maila eller ring Ole Jörgen Wold 0707-262291.


Med vänlig hälsning
Styrelsen Visit Idre ekonomisk förening


Läs mer:


//Frida Torsein

fredag 21 april 2017

Ekonomistyrning för styrelser

Att arbeta i en styrelse är ett ansvar; främst mot bolaget. En viktig del av styrelsens uppdrag är att blicka framåt och att arbeta med viktiga, stora och strategiska frågor. En del av detta är att förstå resultat- och balansräkning fullt ut och hur de olika delarna påverkar varandra. Därför arrangerar Styrelseakademin en utbildning i ekonomistyrning för ledamöter, VDar och ägare.


Det här är en utbildning där du på ett pedagogiskt sätt lär dig företagsekonomin på ett nytt sätt. Kursdagen innehåller mycket övningar om bland annat:
- Grundläggande ekonomiska samband
- Kassaflöde
- Case-övning
- Branschanalys
- Nyckeltal
- Förslag på hur du implementerar det i din styrelse

Förkunskaper: Vi ser helst att du har en grundläggande styrelsekurs i botten - Rätt fokus i styrelsearbetet eller liknande. Fredrik Ahlgren är dagens lärare.

Torsdag 2017-05-18 kl 9:00 - 17:00
Deltagaravgift: 6 800 kronor (exkl moms), Medlemspris 5 900 kronor (exkl moms).
Erbjudande: Medlemmar i Handelskammaren och/eller Företagarna betalar 5.900 kr, ange ditt medlemskap i rutan Övrig information när du anmäler dig.

Plats: Scandic Lugnet, Svärdsjögatan 51, 791 31, Falun. Anmäl dig här.


Läs mer:


//Frida Torsein

Idre Himmelfjäll söker en ekonom!

Idre Himmelfjäll är inne i en mycket positiv och expansiv period med framgångsrik tomtförsäljning och pågående husbyggnationer som leder till ett ökande antal bäddar inför invigningen av anläggningen julen 2019. 
Norrsken över Nipfjället. Bild från Idre Himmelfjälls bildbank.
Detta sker samtidigt som planeringen fortgår inför byggnationen av skidanläggningen med all tillhörande service som genomförs under år 2018 och 2019.

I samband med denna spännande utveckling behöver vi steg för steg utveckla vår organisation och administration på plats i Idre.

Idre Himmelfjäll söker nu en medarbetare som i framtiden kan svara för bolagens administrativa rutiner som ex bokföring, löner, leverantörsfakturor, skattedeklarationer, arkiv mm med start under år 2017.

Vi bedömer att vårt behov nu inledningsvis motsvarar en arbetsdag i veckan under hösten/vintern 2017/18 för att sedan successivt öka efterhand som skidliftanläggningen byggs, senare under år 2018 och år 2019.

Du som är intresserad av tjänsten behöver ha erfarenhet av företagsekonomi och bokföring och kunna arbeta självständigt.

Om du är intresserad att ingå i den personalgrupp som nu ska förverkliga visionerna om Idre Himmelfjäll så skickar du ett mail med en kort beskrivning om dig själv med cv och livsberättelse till vår ekonomichef Carl-Henric Kindlund mailadress: carl-henric.kindlund@ekonomkonsult.se eller till vår styrelseordförande Torbjörn Wallin på mail: torbjorn.wallin@idrehimmelfjall.se så kommer de att höra av sig senast efter att ansökningstiden gått den 20 maj 2017.

Passa på att skicka in din ansökan!

torsdag 20 april 2017

Samåkning och transportlösningar - välkommen till Kyrkbacksgården 26 april!

Välkommen till Kyrkbacksgården i Särna för att diskutera samåkning och transporter i Särna! Det är Hela Sverige ska leva som bjuder in till mötet. Hur kan samåkning och andra transportlösningar underlätta för Särnas invånare och företag?
Välkommen till Kyrkbacksgården i Särna
kl. 19.00 för att höra mer!
Vill du veta mer om samåkning eller andra transportlösningar? Kom till Kyrkbackgården den 26 april kl. 19.00!

För mer info, kontakta Carl Wiking - telefon: 070-9772950 eller eposta: samakning.dalarna[at]helasverige.se - från Hela Sverige ska leva, Dalarna, som jobbar med att utveckla samåkningslösningar på Dalarnas landsbygd.


Läs mer om projektet Samåkning Dalarna här:
http://www.helasverige.se/dalarna/samaakning-dalarna/
https://www.facebook.com/Sam%C3%A5kning-Dalarna-1855598204673241/?fref=ts


Läs mer på vår blogg:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/sarna-samaker.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/lagre-arbetsgivaravgift-du-kan-fa.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/alvdalens-kommun-soker.html//Frida Torsein

onsdag 19 april 2017

Frukostmöte på 3-Visions fabrik i Särna!

Den 26 april är det dags för frukostmöte i Särna, och vi har den stora äran att få vara på 3-Visions nya husfabrik. Förutom 3-Vision kommer vi att få information om Hela Sverige ska leva, Dalarna Science Park (tidigare Teknikdalen) och Särna Samåker. Varmt välkommen till husfabriken den 26 april kl. 07.30!
3-vision
Dagordningen:
- Företagarna Särna-Idre-Grövelsjön med Stefan Nordin​
- Senaste nytt från Idre himmelfjäll samt information om Fritidshusmässan 2018 - Torbjörn Wallin, Staffan Derning samt Maria Spring och Hasse Johansson
- Älvdalens företagsmässa -
- 3-Vision med Niclas Schedvin
- Särna Samåker - Carl Wiking
- Hela Sverige ska leva- Leo Persson
- Dalarna Science Park (tidigare Teknikdalen) - Lars-Erik Wiik
- Kommande/aktuella upphandlingar samt kommuninformation
- Årets stora avslöjande: Årets Företagare och Årets Nyföretagare i Älvdalens kommun!
- Avslutning
Med reservation för förändringar.

DATUM: 2017-04-26
TID: 07.30 - 09.00
PLATS: 3-Visions fabrik i Särna

Vi hoppas att ni passar på att ta tillfället i akt att få besöka husfabriken, en av de nysatsningar vi har i vår kommun. Du bjuds på kaffe/te och smörgås som serveras på husfabriken. Alla är välkomna!


Läs mer:


//Frida Torsein

Passa på att lära dig mer om upphandlingsprocessen!

Nu bjuder Upphandlingsdialog Dalarna till ett utbildningstillfälle, där ni får lära er om upphandlingsprocessen och hur det går till att lämna anbud.
Efter seminariet har ni fått grundläggande kunskaper och verktyg så att ni kan lämna anbud och
göra affärer med offentlig sektor. Om ni har behov kan ni få individuell rådgivning till ett reducerat pris.

Tisdagen den 16 maj klockan 16.00-19.30, på Galaxen, Jussi Björlings väg 25, Borlänge

Avgift: Lärseminariet kostar 300 kronor exklusive moms, fika med smörgås ingår. Rådgivning och individuellt stöd kostar 350 kr/timme exklusive moms.
Anmälan: Görs via denna länk senast den 9 maj.
Efter detta datum är anmälan bindande men kan överlåtas till annan person.
Kursledare: Björn Brandell; anbudskonsult, strategisk upphandlare, utbildare och rådgivare. Karin Kaibel; rådgivare och marknadsförare. Båda från EPIS AB.
Kontakt: Upphandlingsdialog Dalarna, Kerstin Angberg-Morgården - 010-22 50 276

Varmt välkommen!

//Frida Torsein

tisdag 11 april 2017

Projekt F7 - här finns matnyttigt för dig som är företagare

"Företagsstöd och rådgivning för etablerade företag med potential att växa" är det mantra som genomsyrar projektet F7, som är ett nytt projekt efter tidigare projekt W7. Vi berättar nedan vilken nytta du som företagare kan ha av projektet.

Genom F7 får du som företagare möjlighet till:
- Företagsrådgivning för etablerade företag
- Kompetensutveckling genom workshops, seminarium och riktade affärsutbildningsinsatser
- Möjlighet till en personlig extern coach med spetskompetens inom bland annat lönsamhet, marknadsföring, ägarskiften, sociala medier, ledarskap, försäljning, HR och E-handel (upp till 10 timmar per företag).


KOMMANDE SEMINARIUM:
Sell like hell - en föreläsning om försäljning
När: Torsdag 20 april
Tid: 12.30-14:00
Var: Fabriken, Älvdalens Hotell
Anmäl dig senast den 18 april på denna länk.

Rätt skatt – en förutsättning för välmående entreprenörsföretag. En träff om skatter, avdrag och skatteplanering.
När: 5 maj - För dig med enskild firma
Tid: 07:30 - 09:00
Var: Salem, Dalgatan 95, Älvdalen

När: 19 maj - För dig med aktiebolag
Tid: 07:30 - 09:00
Var: Salem, Dalgatan 95, Älvdalen

När: 18 maj (OBS sista anmälan 15 maj)
Tid: 07:30 - 09:00  - För dig med enskild firma
Tid: 11:30-13:30 - För dig med aktiebolag
Var: Knappgården, Heavägen 51, Särna

Anmälan och mer info finns på denna länk.

ÄR DU INTRESSERAD AV FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH EN EXTERN COACH MED SPETSKOMPETENS INOM BLAND ANNAT LEDARSKAP, MARKNADSFÖRING, SÖKORDSOPTIMERING, LÖNSAMHET, OFFENTLIG UPPHANDLING, FÖRSÄLJNING OCH HR:
1. Anmäl intresse till din lokala F7 rådgivare: Karin Ljudén, 0251-31226, karin.ljuden@alvdalen.se.
2. Vid ett företagsbesök går man igenom var företaget befinner sig idag, vart de vill vara om tre år och eventuella hinder.
3. Tillsammans med rådgivaren tar företagsledaren fram en kort nulägesanalys. Utifrån behoven som framkommit i samtalet diskuteras vilka insatser som kan vara aktuella.
4. Aktivitet
5. Uppföljning - För att bidra till att utbildningsinsatserna blir en god investering görs alltid en uppföljning och utvärdering.

VEM FÅR DELTA?
För att få delta i F7 ska ditt företag uppfylla samtliga nedanstående villkor.
Företaget ska vara registrerat med säte i Älvdalen, Mora, Orsa, Rättvik, Leksand, Vansbro eller Malung-Sälen.
Företaget ska ha tillväxtambitioner eller funderar på ett ägarskifte.
Företaget får ej ha mottagit mer än 1,8 miljoner kronor i statsstöd de senaste 3 åren.

F7:S MEDARBETARE
Rådgivare:
Älvdalen: Karin Ljudén, 0251-31226
Mora: Ulla Karlsson, 0250-26104
Orsa: Olof Herko, 0250-55 21 19
Malung-Sälen: Viviann Tällberg, 0280-18671
Vansbro, Mattias Christianson, 0281-752 50
Rättvik, Per Segerstéen, 0248-70391
Leksand, Monica Nyberg, 0247-80314
Projektledare:
Camilla Garbergs, 0251-31221

F7-gänget: Per, Mattias, Karin, Camilla, Olof, Viviann, Monica, Ulla

F7 är en gemensam satsning mellan kommunerna i Mora, Orsa, Älvdalen, Malung-Sälen, Vansbro, Rättvik och Leksand. Det övergripande målet för projektet är att skapa tillväxt hos små företag. F7s team består av 7 rådgivare, 1 projektledare och 22 externa coacher.
Under 3 år kommer F7s rådgivare besöka 525 lokala företag. Verksamheten finansernas av tillväxtverket, region dalarna och de 7 medlemskommunerna.

Varför ska man ha fiber?

Det finns många anledningar att vara med i fiberprojektet. För att klargöra hur man kan tänka för er som ännu inte bestämt er har Jan Eriksson sammanställt några av de viktigaste argumenten.
För dig som funderar om du ska ta steget till fiber eller inte,
finns här listat några argument till varför du ska ta steget.
Ekonomi 1: Du kan tjäna på det
Har du fast telefoni, TV-kanaler från Boxer och internet via ADSL idag? Då kan dina månadskostnader bli flera hundralappar lägre med fiber. Kopplar du en dator eller liknande (AppleTV, GoogleTV) till TV’n eller skaffar en smart-TV behöver du kanske inte så många kanaler längre utan det kan räcka med en on-demand tjänst för TV och film, såsom  t ex Viaplay eller Netflix.

Ekonomi 2: För fastighetens skull
Fiber till din fastighet kan vara avgörande för att du ska kunna sälja den till ett bra pris den dagen det blir aktuellt. Investeringen går att lägga in i bottenlånet på ditt huslån om du har utrymme för det. Se kalkyl på nästa sida. På lång sikt, när andra fastigheter på marknaden har fiber blir det lite som att försöka sälja huset utan indragen el. Den yngre generationen efterfrågar fiber.

Bättre kapacitet är roligt idag!
Fiber ger dig högre kapacitet med snabbare svarstider och stabilare signal. Tänk vad roligt man kan ha för den kapaciteten i form av strömmad högupplöst film, online-spel, högupplösta videosamtal med barnbarnen och så vidare.

Bättre kapacitet är ännu roligare imorgon
Nu lanseras de första TV-apparaterna med ultra-HD eller 4k, 4 ggr högre upplösning än HD. En av de ledande tjänsteleverantörerna för strömmad film över internet ”Netflix” menar att de kommer att tillhandahålla denna kvalitet inom ett par år. Men detta kommer att kräva en uppkoppling med hög hastighet, minst 100Mbit/s. Något du bara får med fiber. Marksänd TV, tex Boxer, kommer inte att kunna sända denna kvalitet till följd av begränsningar i bandbredden.

Framtidssäkert 1: Hastighet
Fiber kan byggas ut till oerhörda hastigheter. Det som begränsar idag är inte själva fibern utan den teknik som sitter centralt, vilken relativt enkelt kan uppgraderas. Telia kan redan idag erbjuda upp till 1000 Mbit. Världens snabbaste internet om 2000 Mbit byggs nu i Japan och är fiberbaserad. Den fiberkabel vi vill gräva ner är alltså framtidssäker på motsvarande sätt som det var att dra in el och telefoni på sin tid. Det ser inte ut att finnas några alternativa tekniker vid horisonten för dem som vill ha snabb stabil uppkoppling och fria datamängder.

Framtidssäkert 2: Kopparn försvinner
Har du telefoni och internet via kopparkabel idag? På lång sikt har samhället tydligt uttalat att kopparn ska bort och ersättas med fiber samt mobila tekniker. Kopparledningarna kommer alltså på längre sikt att försvinna. Vi som bor på landsbygden riskerar då stå med bara dyr mobil teknik till vårt förfogande om vi inte tar saken i egna händer och bygger ett fibernät. Att inte göra det vore katastrof för landsbygdens attraktionskraft.

Bättre än 4G
Du kanske tänker att 4G är lösningen för ditt behov av data. Sanningen är att 4G är en bra teknik för de som har täckning, MEN 4G är dyrt för producenten (mastägaren) och därmed även för oss konsumenter. Därför kommer vi troligen aldrig att få se 4G-abonemang med fri datamängd. Trängseln i nätet kommer att öka och göra kapaciteten i 4G sämre. Ni som inte har 4G-täckning idag kan heller inte räkna med att få det om vi inte bygger ett fibernät eftersom 4G-master kräver fiberanslutning.

Att lita på när åskan går
Har du blivit av med modem, router eller telefon när åskan gått? (Jag har blivit av med tre!) Till skillnad från koppar så leder inte glasfiber ström, vilket gör att din utrustning är betydligt bättre skyddat mot åsknedslag.

För bygdens skull
Vi har glädjen att få bo i en levande landsbygd med byskola och flera lokala företag med olika inriktning. Skolan och många av företagen behöver en säker, stabil uppkoppling med bra hastighet.

Detta hälsar Jan Eriksson - stadsnätsansvarig på Älvdalens kommun. Du hittar Jans information om hur man anmäler att man vill ha fiber när du klickar här.

Du som funderar på att vänta på 5G, uppmanas att läsa denna artikel från tidningen Ny Teknik.


Läs mer:
Klicka här för att komma till anmälan på kommunens hemsida
Klicka här för att läsa en artikel från Ny Teknik
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/meddelande-fran-var-stadsnatsansvarige.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/svenskt-naringsliv-uppmarksammar.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/reportage-fran-grovelfjallen-i-gokvall.html


//Frida Torsein

måndag 10 april 2017

Vill du som företagare vara med på Almedalsveckan?

"AlmeDalarna 2017" är namnet på ett projekt som samordnar alla Dalakommuners deltagande under Almedalsveckan. Nu erbjuds även möjligheten för företag i hela Dalarna att vara med.
Under AlmeDalarnas senaste träff i Rättvik den 9 mars, framkom önskemål från kommunerna att ta fram ett erbjudande till de lokala företagen, som kan vara intresserade av att delta i AlmeDalarna.

Det AlmeDalarna erbjuder är ett ”vara-på-plats”-paket, som innebär att företagen erbjuds att vara delaktiga i AlmeDalarna-projektet på plats och innan avresa, enligt specifikation nedan.

Anmälan i mån av plats (absolut sista dag 12 maj), till nedanstående priser.

Deltagande 1 person, 12 000 SEK(exkl moms)
• logi(del i dubbelrum)
• kläder(piké och jacka/skjorta)
• Get-together-evening tisdag 4 juli
• deltagande Kick off 19 juni
Ytterligare person/-er från samma företag 9 000 SEK/pers (samma innehåll).


Notera att sista anmälningsdag 12 maj inte garanterar plats enligt detta erbjudande.

Anmälan via mail till Ulrika Back Eriksson Projektassistent AlmeDalarna 2017: ulrika@visitsodradalarna.se, 023-830 23Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/driv-foretag-som-sommarjobb-roligaste.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/foretagsbesok-pa-festins.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/foretagsbesok-pa-sportkullan.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/foretagsbesok-pa-pressmaster.html


//Frida Torsein

Driv företag som sommarjobb - roligaste sommarjobbet!

Roligaste Sommajobbet ger dig som går i ÅK9 och ÅK1 på gymnasiet finns möjlighet att starta ett företag och förverkliga en affärsidé som sommarjobb, själv eller tillsammans med en eller flera kompisar. Kanske kan ni starta en webbshop, arrangera en fotbollsturnering eller öppna ett eget sommarcafé?
Kanske funderar just du på att driva
sommarjobbsföretag?
Bild: Roligaste Sommarjobbet

Gå din egen väg. Vågar du?
Roligaste Sommarjobbet ger ungdomar i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet möjlighet att prova på entreprenörskap som sommarjobb. Sedan 2009 har 3000 ungdomar deltagit i Roligaste Sommarjobbet över hela landet. 93% av dessa uppger att de skulle rekommendera Roligaste Sommarjobbet till en kompis.
Bild: Roligaste Sommarjobbet

Vi ger er ett startbidrag, kunskaper i företagande och en personlig handledare som dagligen finns på plats för att ge råd och stöd.
• Antal platser: 20
• Programstart: 26 juni 2017
• Antal veckor: 4 inklusive kickoff-vecka.
• Handledare: Personlig handledning under hela programmet.
• Startbidrag: 2000 kr per person, pengar du får behålla efter programmet.
• Målgrupp: årskurs 9 och 1 i gymnasiet
• Krav för ansökan: varken affärsidé eller förkunskaper krävs.
• Jobba med kompis? Självklart! Men tänk på att ansökan är personlig.
• Pris: Gratis! Programmet finansieras av din kommun.

För att anmäla dig, klicka här. Har du frågor, kontakta: siiri.jarvinen@indivator.se, 0722-073 440.


Läs mer:
Roligaste sommarjobbets facebooksida
http://roligastesommarjobbet.teamtailor.com/jobs/31246-rs17-alvdalen
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/foretagsbesok-pa-sportkullan.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/foretagsbesok-pa-pressmaster.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/din-framtida-arbetskraft-kanske-finns.html//Frida Torsein

fredag 7 april 2017

Företagsbesök på Festins

Det sista företagsbesök vi fick till under torsdagen var Festins i Älvdalen. Företaget har anor tillbaka till 1948 och har idag 9 anställda. I Festins repertoar finns bland annat bilverkstad, bärgning, lyftkranar och mycket mer.
En isbärgning där Festins fått rycka in
Vi träffade Jan Festin, som driver Festins. Tillsammans med Malin Sjödén, som sköter om orderingången, berättade de för oss om företaget. Det var Jans far som startade företaget och Jan har varit inblandad sedan tidiga år genom anställning, men blev mer och mer inblandad i jobbet och har nu drivit det sedan många, många år. Företaget omsätter idag ca 8-9 miljoner, och är ett av få företag i länet som kan utföra isbärgningar.
Isbärgning av en pistmaskin i en av grannkommunerna.
Förutom bärgning, bistår de med lyftkran till skolbygget i Älvdalen. Just kranar av olika slag finns det gott om, de har bland annat saxliftar för uthyrning.
Jan Festin


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/foretagsbesok-pa-pressmaster.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/foretagsbesok-pa-sportkullan.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/din-framtida-arbetskraft-kanske-finns.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/frukostmote-pa-idre11-april.html


//Frida Torsein

Företagsbesök på Sportkullan

Vi träffade Marie Mörk, som driver Sportkullan tillsammans med systrarna Anne och Cathrine. Marie berättade om verksamheten - som innefattar allt från pilates och massage, träningsläger för skidåkare till adventure race. Inte nog med det blev företagen 2014 Årets Företagare i Älvdalen kommun.
Marie Mörk, Sportkullan
2008 startade Marie Mörk en enskild firma och 2012 lyckades hon få med systrarna Anne Mörk och Cathrine Mörk på att starta Sportkullan AB. Förutom massage och pilates, som till stor del riktar sig mot den lokala marknaden, har även skidläger. Dessa läger hålls i Älvdalen och Grövelsjön och har ett stort antal deltagare från andra delar av landet.

Adventure race - som är ett äventyr där endast kvinnor får delta, är ett annat ben de har i sin verksamhet. 2016 års race hade ca 100 tävlande, och 40 lag. Just nu pågår planeringen för fullt för Adventure race 2017. Läs mer om adventure race här!

Sportkullan kommer att finnas med på Företagsmässan den 12-13 maj - då finns möjlighet att prova på deras pilatesmaskin, som är en investering de gjort ganska nyligen.
Kommunalrådet får prova på pilatesmaskinen. Kanske får han
träna lite mer på den innan tekniken sitter.
Vi passar på att tacka Marie för att du tog dig tid att träffa oss, och vi passar på att tacka Cathrine och Anne som kom med inspel mellan sina massagebehandlingar!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/04/arets-foretagare-i-alvdalens-kommun-2014.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2015/03/arets-foretagare-2014-sportkullan-ab.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/11/sportkullan-anordnar-skidlager-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/din-framtida-arbetskraft-kanske-finns.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/praktikplatser-eller-handledning-for.html


//Frida Torsein

Företagsbesök på Pressmaster

Igår besökte vi Pressmaster - ett företag med ca 100 anställda, med säljkontor i inte bara Tyskland och Italien, utan även i USA och Japan. Vi mötte Johan Hansson, som är ny VD sedan september 2016.
Stefan Linde, Emil Norell, Karin Ljudén, Frida Torsein, Peter Egardt och Johan Hansson
Johan berättar att Pressmaster förra året firade 40 år - något som firades med de anställda på Boggberg i Evertsberg. Det var också något av en avskedsfest för den numer pensionerade Camilla Rudberg, som varit Pressmasters VD i många år.
Johan Hansson, till höger, berättar om Pressmasters verksamhet
Pressmaster har en tysk ägare, Phoenix Contact, som är en stor koncern med ca 15 000 anställda. Det var ett av kraven man hade på en ny VD, och eftersom Johan tidigare arbetat på ABB passade har bra in. Johan började arbeta på Pressmaster 2013, på kontoret i Stockholm, men flyttade till vår region i samband med att han skulle tillträda som VD.

Av de ca 100 anställda är det 6 personer som arbetar på kontoren runt om i världen, resten är de som är anställda i Älvdalen. Ungefär 90% av allt de producerar säljs på export till andra länder. Johan berättar att det är ett par pensionsavgångar per år vilket innebär att de just nu behöver rekrytera personal, alltifrån ingenjörer, verktygsmakare och CNC-operatörer.

Vi vill tacka Johan för du tog emot oss och visade upp detta spännande företag!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/frukostmote-pa-hotell-alvdalen.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/01/pressmaster-i-alvdalen-soker-nya.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2011/06/foretagsbesok-pa-pressmaster-i-alvdalen.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2013/11/foretagsbesok-i-industrins-tecken.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/praktikplatser-eller-handledning-for.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/din-framtida-arbetskraft-kanske-finns.html//Frida Torsein

torsdag 6 april 2017

Din framtida arbetskraft kanske finns närmare än du tror!

Du som företagare med rekryteringsbehov är varmt välkommen på Öppet Hus på Baured i Älvdalen. Du har möjlighet att träffa unga mellan 16-24 år, och kanske är någon av dem den person som just du söker till ditt företag!

Kom och ta en fika med oss och prata jobb!
DATUM: Torsdag 20 april
TID: 13:00-15:00
VAR: Baured

Träffa den lokala samverkansgruppen för minskad ungdomsarbetslöshet
• Handläggare från Arbetsförmedlingen
• Coacher och handläggare från Älvdalens kommun

Träffa arbetsgivare med rekryteringsbehov
Välkommen med dina frågor!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/praktikplatser-eller-handledning-for.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/reportage-fran-grovelfjallen-i-gokvall.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/frukostmote-pa-idre11-april.html


//Frida Torsein

Vill du handla lokalproducerad mat - på ett och samma ställe?

Åk till Skattungbyn och lär dig mer om Bygdens Saluhall - en nytänkande modell som underlättar för konsumenter och producenter att göra affärer, utan mellanhänder! Presentation av Albin Ponnert, som utvecklat konceptet.
Local Food Nodes

Under eftermiddagen får du lära dig mer om:
- Historien och tankarna bakom Bygdens saluhall
- Grunderna för att skapa en utlämningsplats i just din kommun
- Hur man går från ord till handling
- Inblick i det digitala verktygen - Local Food Nodes

NÄR: 22 april kl. 15.00-17.00
VAR: Skattungbyns bystuga
VEM: Du som vill handla lokalt producerad mat eller du som producerar bra mat lokalt

Lokalt producerat fika serveras i pausen. Kostnad 50 kr.

Kort om Bygdens Saluhall:
- Man bestämmer en tid och plats för utlämning
- Producenterna lägger upp vilka varor man har till försäljning
- På bestämd tid och plats träffas alla, varor lämnas ut och betalas
(Samma grundprincip som de finska reko-ringarna som på några år har blivit en folkrörelse med 160-170 utlämningsplatser och 250 000 aktiva medlemmar)

Läs mer på www.localfoodnodes.org eller maila/ring Nina Lindunger: nina-lindunger@gmail.com, 0730-865382


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/02/visste-du-att-du-kan-anvanda-din.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/02/lyckad-kurs-i-livsmedelshygien-i-idre.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/praktikplatser-eller-handledning-for.html//Frida Torsein

onsdag 5 april 2017

Frukostmöte på Idre11 april

Frukostmöte på Idre11 april. Det är Företagarna och Älvdalens kommun arrangerar detta frukostmöte tillsammans. Företagarna bjuder på kaffe/te och smörgås som serveras på Idre kulturhus. Alla är välkomna!

Datum: 2017-04-11
Tid: 07.30-09.00
Plats: Idre kulturhusetDessa punkter bjuds ni på:
 • Företagarna, Stefan Nordin
 • Visit Dalarna, Lars Eriksson
 • Offentlig upphandlingar, Karin Ardefelt
 • Storbo Adventure Camp, Christian Colin Myhre
 • Aktiviteter med SkiProAm
 • Kaffepaus
 • Fiber, Karin Ardefelt
 • Bygg, översiktsplan, LIS, VA-plan, Karin Eriksson
 • Evenemang under sommaren i SIG området, Karin Ardefelt
 • Forum Älvdalen, Karin Ardefelt
 • Idre golf, Fredrik Litzén
 • Information om nästa frukostmöte
 • Slut


Med reservation för förändringar.

Har du frågor så kan du ta kontakt med mig:
Karin Ardefelt
Näringslivssamordnare
Tel: 0251-31 228
karin.ardefelt@alvdalen.se


// Karin Ardefelt

tisdag 4 april 2017

Kan du erbjuda praktikplatser eller handledning för sommarjobbsföretag?

För företag som kan tänka sig att ta in praktikanter, finns det ett webformulär att fylla i för att matchas med en praktikant. För dig som vill handleda ungdomar som ska driva företag som sommarjobb finns även en möjlighet, klicka för att läsa mer!
FOTO: Mostphotos
Det är enheten Arbete och Utveckling som tillsammans med Integrationsenheten på Älvdalens kommun som arbetat fram denna möjlighet för företag, efter att ha kartlagt vilka kompetenser som finns bland våra nyanlända. Efter att du fyllt i dina uppgifter blir du kontaktad av en kommunarbetare som förmedlar kontakt med den person de ser är bäst lämpad att praktisera på just ditt företag!

Kanske kan din praktikant utvecklas och bli en av dina anställda!

När det gäller handledare handlar det om att i sommar handleda ungdomar som ska driva eget som sommarjobb inom ramen för Roligaste sommarjobbet. Du hittar mer information på denna länk, och om du vill veta mer ska du kontakta Siiri Järvinen: siiri.jarvinen@indivator.se eller 0722 - 07 34 40.
Som handledare blir du projektanställd under fyra-fem veckor, under perioden juni-juli.

Detta är det egenskaper hos den de söker:
•Du är en naturlig ledare med en exceptionell förmågan att inspirera, vägleda och stötta andra människor, och få dem att prestera på toppen av sin förmåga.
•Du har egna erfarenheter av entreprenörskap – från eget företagande, idrott, studentprojekt, kultur, journalistik, politik, ideellt arbete eller annat.
•Du är en förebild för ungdomar och ett bevis för att man med mod, kreativitet och drivkraft kan nå längre än man vågat tro.
•Du brinner för entreprenörskap och motiveras av att se människor utvecklas och nå sin potential.
•Du har en mycket god kommunikativ förmåga och känner dig hemma på scen.
•Du har en mycket god förmåga att ta ansvar för självständigt arbete och löpande administration, och du är noggrann och strukturerad.
•Du har avslutat dina gymnasiestudier och du har B-körkort.


Spännande möjligheter som finns i vår kommun - så passa på att anmäla ditt intresse att ta emot praktikant eller maila Siiri för att höra mer om handledning av ungdomar som driver eget under sommaren!


Läs mer:
Forlumär för dig som vill ta emot praktikanter
Roligaste sommarjobbet info om handledare
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/riskkapitaldagen-falun-27-april.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/ta-chansen-att-lara-dig-mer-om.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/lagre-arbetsgivaravgift-du-kan-fa.html//Frida Torsein

Reportage från Grövelfjällen i Go'kväll 24 april

Missa inte när Inger Ljung Olsson på SVT avslutar sin resa genom Dalarna med att åka till Grövelsjöfjällen för att vandra i Linnés fotspår.

Det är i programmet Go'kväll på kanalen SVT 1 som Inger Ljung Olsson avslutar sin resa genom Dalarna med att åka till Grövelsjöfjällen för att vandra i Linnés fotspår.

Programmet sänds torsdagen 20 april kl. 18:45. Men går även att se på SVT Play fram till 20 maj.

På bilden: Carl von Linné 1707-1778
Grövelsjöfjällen är ett paradis för fjällvandrare, förutom att fjällen är lättillgängliga och nära så finns ett otal leder och stigar som tar dig ut i Grövelfjällen. Läs mer här.

måndag 3 april 2017

Svenskt Näringsliv uppmärksammar Älvdalens kommun i artikel

Den 29 mars publicerade Svenskt Näringsliv en intressant artikel om Älvdalens kommun. Passa på att läsa den här! Du hittar även en länk direkt till artikeln längre ner på sidan.

ÄLVDALEN
Älvdalens kommun samlar information om andra myndigheters upphandlingar på sin hemsida. Reaktionerna är positiva. Företag hittar nya uppdrag och upphandlande myndigheterna får fler och bättre anbud. 

Hallå där, Frida Torsein är näringslivssamordnare på Älvdalens kommun. Sedan hösten 2015 skriver ni om andra upphandlande myndigheters upphandlingar på er hemsida.

Varför gör ni det?
– Det är ett enkelt sätt att tipsa de lokala företagen om nya affärsmöjligheter. Vi tänkte att om vi samlar länkar till andra upphandlande myndigheters upphandlingar på vår hemsida så skulle det underlätta för företagen och göra det enklare för de att hitta intressanta upphandlingar.

Vilka upphandlande myndigheter länkar ni till?
– Vi länkar till våra grannkommuners upphandlingar, myndigheter som Länsstyrelsen Dalarna, Trafikverket och nationella och europeiska upphandlingsdatabaser. Eftersom vi gränsar till Norge så länkar vi även till den norska upphandlingsdatabasen för vi vill visa företagen att deras marknad kan gå över landsgränsen.

Vad har ni fått för reaktioner från företagen?
– Flera har sagt att de uppskattar att vi sprider informationen.

Sprider ni informationen om era upphandlingar på andra sätt?
– Ja, vi skriver regelbundet om våra upphandlingar på näringslivskontorets blogg och i vårt nyhetsbrev.

Rekommenderar du andra upphandlande myndigheter att länka till andra myndigheters och kommuners upphandlingar?
– Ja, definitivt. Det här gynnar både företagen att hitta nya uppdrag och de upphandlande myndigheterna att få fler och bättre anbud.

Ida Fredriksson på Svenskt näringsliv har skrivit artikeln, och ni hittar dit genom att klicka här.


Läs mer:
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/offentlig-upphandling/dalakommun-sprider-fakta-om-upphandling_672284.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/upphandlingar-under-april-2017.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/riskkapitaldagen-falun-27-april.html
//Karin Ardefelt

Meddelande från vår stadsnätsansvarige

Intresset för fiberanslutning av fastigheter i Idre Kyrkby är stort, och nu är det dags att börja grävarbetet. Därför kommer här ett brev från Jan Eriksson, som är kommunens nye stadsnätsansvarige då Anders Barke gått i pension.

Ni som saknar avtal kan maila namn, fastighetsbeteckning och adress till fiberanslutning@alvdalen.se, så skickas avtal med vändande mail.

Priserna i avtalen är fastställda av kommunfullmäktige. Läs igenom avtalet, skriv ut och fyll i och skriv under, om ni är beredda att gå vidare, samt lämna det till kommunalkontoret i Idre eller skicka till ”Fiberanslutning, Älvdalens kommun, Box 100, 796 22 Älvdalen”. När inkoppling av er fastighet är färdig får ni tillbaka avtalet tillsammans med faktura.
Jan Eriksson, stadsnätsansvarig
Entreprenör är upphandlad, Pero från Särna kommer att stå för grävningen, material finns på plats vid Nodavas upplag i Idre.

Inom någon vecka drar vi igång grävning på med utgångspunkt fibernoden i backen nedanför Bergsskolan. Målet är att möjliggöra fiberanslutning av alla fastigheter i Idre Kyrkby.

Grävningen kommer i huvudsak att ske längs kommunens vägar, men i en del fall kommer vi att följa tomtgränser eller gå genom mindre skogsområden. Vi arbetar nu med att se över sträckningen för att kontakta berörda markägare. En ungefärlig karta hur vi planerar att gräva finns på kommunens webbplats, www.alvdalen.se, direkt adress: http://www.alvdalen.se/sv/Bygga--bo/Bo-i-
Alvdalen/Bredband-i-Alvdalen/Stadsnat_i_alvdalen/
Kartan kommer förmodligen att ändras under hand.

När vi gräver längs vägen förbi er fastighet lämnar vi en slangstump i tomtgränsen för att möjliggöra anslutning av fastigheten, nu eller senare. På egen tomt får ni själva ordna grävningen, antingen ni gör det med egen spade eller avtalar med kommunens entreprenör, när han finns i närheten.

För att avlämningspunkten vid tomtgränsen ska bli så lämplig som möjlig, vill jag att ni föreslår den. Markera med en pinne eller liknande i tomtgränsen, var ni vill att vi ska lämna slangstumpen. Vänta dock med detta tills ni ser att vi är på väg in i ert område.

Lämpligaste avlämningspunkten inne i fastigheten brukar beskrivas som ”den plats där ni har TV-n idag”, eller om ni har någon typ av ”datacentral” som ni tycker passar bättre.

Bästa sättet att ta sig dit är att gräva en fåra, 2 – 3 dm djup, på gräsmattan, från kommunens avlämningspunkt (som ni bestämmer) vid tomtgränsen, och närmaste lämpliga väg fram till huset, där marken är lättgrävd och utan att förstöra t ex asfalt, eller liknande.

Slangen som ska få plats är ungefär lika grov som en blyertspenna, c:a 7 mm, så det behövs inget brett dike.

Den slang som ska ligga på er tomt ingår i avtalet, och tillhandahålls av kommunen. Kontakta grävarna, och tala om hur mycket ni behöver. Slangen ska nå ända in till avlämningspunkten. Hålet för att dra in fibern i fastigheten ingår också, och borras in av kommunens entreprenör.

När allt är på plats kommer kommunens karttekniker att mäta in slangens läge, så att vi minimerar risken för framtida avgrävning av fibern.

Notera också: I avtalet ingår leverans av ett fiberpar/fastighet. Har ni en uthyrningsstuga på tomten eller en extra lägenhet där de boende själva ska kunna styra över vilka tjänster de vill köpa, finns möjligheten att få med extra fiber till fastigheten. Detta kostar dock en extra slant, vilket framgår av avtalet för privatpersoner.

Grävningen i Idre är ett ganska omfattande projekt, och det kommer att ta ett antal Månader, innan allt är färdiggrävt. Jag kommer att försöka informera under hand vad som händer och i vilken takt, men nu vet ni de närmaste planerna.

Sammanfattning:
1. Läs, skriv ut och fyll i avtalet. Lämna/skicka till kommunen
2. Hitta lämplig anslutningspunkt i tomtgränsen, enligt beskrivning
3. Markera med pinne eller liknande, så att grävmaskinisten ser punkten
4. Planera bästa vägen till fastigheten, med minsta åverkan
Hör gärna av er med frågor, per telefon eller mail. Kolla också efter nyheter och annan information på www.alvdalen.se. Ni som saknar avtalet kan maila in fastighetsbeteckning, namn och adress till fiberanslutning@alvdalen.se, så skickar vi avtalet.

Detta hälsar Jan Eriksson, som är stadsnätsansvarig.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/pimpeltavling-i-idre-pa-langfredag_29.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/upphandlingar-under-april-2017.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/foretagsbesok-pa-sarnaffarn.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/foretagsbesok-pa-abris-i-sarna.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/foretagsbesok-sko-och-kladeshandeln-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/foretagsbesok-smitz-skogsentreprenad-ab.html//Frida Torsein