måndag 15 oktober 2018

Idag börjar granskningen av nya översiktsplanen

Planen har varit ute på samråd under våren och sedan reviderats under sommaren. Nu bedöms den färdig för granskning. Under granskning ställs planen ut igen och allmänheten kan ta del av planhandlingarna och lämna sina synpunkter. Planen består nu förutom en Huvuddel, ett fristående LIS-kapitel och en Miljökonsekvensbeskrivning, även av en samrådsredogörelse. 
Granskning av översiktsplanen samkörs med samråd för den nya VA-planen. 

Fortsätt läs genom att klicka på länken: Älvdalens kommuns hemsida


Ny översiktsplan för Älvdalens kommun 2018


Idag börjar granskningen av den nya översiktsplanen. Planhandlingarna finns utställda under två månader. Planhandlingarna finns tillgängliga i fysisk form på:

- Kontaktcenter, Älvdalen

- Biblioteket, Särna

- Kommunhuset, Idre


Granskning av översiktsplanen samkörs med samråd för den nya VA-planen. För att komma till de handlingarna klickar du här!Handlingarna finns även i digitalt format på kommunens hemsida. Länk här!

Synpunkter lämnas skriftligt senast 15:e december till:

Kontaktcenter, Älvdalens kommun

E-post; kommun@alvdalen.se 

Postadress: Box 100
796 22 Älvdalen 
                                   
// Lis Karlsson
Hur blir ungdomar mer företagsamma? Del 2

Vi skrev i förra veckan om Framsteg, och arbetet med att få ungdomar mer företagsamma. Nu fortsätter vi historien om hur det har gått till. 

Vad är det att vara företagsam? I enkla ord kan man säga att det innebär att man kan "ta sig för".
Att man får saker gjorda. Att man vågar. Och hur kan vi bidra till att få ungdomar som inte arbetar eller studerar med företagsamma? Jo, genom Framsteg.

Vilka är målen i Framsteg?
I tidigare inlägget, skrev vi om att alla mål i projektet inte har uppfyllts. Dörfär är det på sin plats att nu beskriva vilka mål som funnits under projektets första år. Och vilka mål som uppnåtts respektive inte uppnåtts.

Målen:
* ökad självkänsla och höjt självförtroende hos deltagarna i projektet (uppnått hos flertalet deltagare)
* att målgruppen snabbare kommer ut i arbetslivet (uppnått hos flertalet deltagare)
* höjning av målgruppens sysselsättningsgrad (uppnått hos flertalet deltagare)
* en ökad självförsörjningsgrad för målgruppen (uppnått hos flertalet deltagare)
* att de nyanlända inom målgruppen ges en effektivare och mer naturlig
språkutveckling via inlärning i skarpt läge? (delvis uppnått)
* att målgruppen skaffar sig ett nödvändigt nätverk och värdefulla
kontakter inför framtiden både vad beträffar arbetslivet och vardagslivet (uppnått hos flertalet deltagare)
* naturliga möten mellan kommuninvånare och målgruppen, vilket bidrar
till ökad ömsesidig förståelse, ökad delaktighet i samhället och inkludering
i sociala sammanhang (uppnått hos flertalet deltagare)
* fler företag i Älvdalens kommun (uppnått hos flertalet deltagare)
* minst 10 nya företagsidéer ska vara framtagna (uppnått med råge)
* minst 5 nya företag ska ha startats under projekttiden (inte uppnått alls)


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2018/06/projektet-framsteg-forlangs-ytterligare.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2018/01/vad-hander-i-projektet-framsteg.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2017/11/nu-har-projektet-framsteg-dragit-igang.html
http://www.alvdalen.se/framsteg
Framsteg finansieras genom bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

fredag 12 oktober 2018

Utlysning av stöd för energismarta produkter och tjänster

Utvecklar ni energismarta tjänster eller produkter och vill ta nästa steg? Vill ni söka stöd till ert projekt? Passa då på att delta i ett seminarium där Energimyndigheten berättar mer om forskning- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag, där företag, innovatörer och forskare kan söka pengar för att utveckla morgondagens energismarta produkter och tjänster. Totalt utlyses 60 miljoner kronor under fyra år.Hur skriver vi en bra ansökan? 

Vad handlar programmet om, vad kan vi söka anslag för och hur skriver vi en bra ansökan? Det är frågor du kommer att få svar på under det här seminariet som du inbjuds till den 15 november. 
Du kommer även att få lyssna till intressanta gästföreläsare inom energi, design, beteende och kommersialisering, som är delar inom programmet.
Stödutlysning nummer 2, 2018, pågår från mitten av oktober till mitten av januari 2018.


Under oktober går Energimyndigheten ut med en utlysning inom forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag, ett program som SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, koordinerar.

Design för energieffektiv vardag utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energi, design och beteende, för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, produkter och tjänster.

Målet är att fler startups och företag som utvecklar energismarta produkter och tjänster ska söka anslag från programmet. Det går även att söka pengar för kommersialisering.
Fredrik Forsman, Projektledare, MFA Industrial Design vill gärna att ni sprider inbjudan till seminariet i ert nätverk, till företag ni tror kan vara relevanta för programmet. Han tackar på förhand!


Länk: Anmälan till seminariet

Till vilka riktar sig programmet?

Programmet riktar sig till alla verksamheter som kan bidra till utvecklingen inom området där energi, design och beteendevetenskap möts. Det inkluderar exempelvis företag, designbyråer, offentlig sektor, universitet och högskolors design-, samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner samt institut med anknytning till området.

Om Design för energieffektiv vardag

Hur kan vi hjälpa människor att göra hållbara val i vardagen som minskar vår energipåverkan – nu och i framtiden? Energimyndigheten utlyser under fyra år 60 miljoner kronor inom det tvärvetenskapliga forskning- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag. Programmet utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energi-, design- och beteendeområden, för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster.

Varför design och beteende i energiforskning och utveckling?

Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, och användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingsprocessen. Energiforskning som tar hänsyn till design- och beteendeaspekter kan möjliggöra att affärsmodeller och funktionalitet på produkter, teknik och tjänster verkligen överensstämmer med människors behov, vanor, beteenden och preferenser.Teknik och innovation i fokus för utlysning nr 2, 2018

Programmet har två forskning- och utvecklingområden: Kunskap och kompetens och Teknik och innovation för resurseffektivitet. Utlysning nr 2, 2018, kommer att fokusera på Teknik och innovation för resurseffektivitet. Normalt genomför programmet två utlysningar per år, vår och höst, varav minst en gång per år med bred inriktning. Utöver detta kan mer riktade utlysningar komma att hållas.Finansiering av projekt

Företag kan få delfinansiering av projekt med upp till 70 procent av projektkostnaden. Resterande del finansieras av företaget i form av pengar eller egna arbetade timmar.

Universitet, högskola och forskningsinstitut och andra aktörer som inte bedriver ekonomisk verksamhet kan beviljas stöd upp till 100 procent av projektets stödberättigade kostnader.

Läs mer om Design för energieffektiv vardag på Energimyndighetens webbplats här!


Vad är design?

Design är en arbetsprocess som bär användarperspektivet och utvecklar med utgångspunkt från just dina användares behov. Metoder och tillvägagångssätt skiljer sig beroende på vad du utvecklar men oavsett om det är processer inom vårdsektorn eller produktutveckling på ett företag så kan vi med säkerhet säga att design hjälper dig att hitta nya lösningar.Definition av design
Det finns många definitioner av design.


Det här är vår definition:

Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer.

Vill du veta mer om design?

Se vår film om design och SVID!

Länk: Film om design 

Text och källor: SVID och Energimyndigheten

// Lis Karlsson

torsdag 11 oktober 2018

Årets krögarträff i Idre

Vår ”nya” Alkoholhandläggare Sten-Erik Eriksson vill informera om årets krögarträff med fokus på narkotika och aktualiserad problembild i krogmiljö. Träffen hålls i Idre den 7 november kl.9-12.

Välkomna till krögarträffen i Idre

Inbjudan vänder sig till dig som är restaurangägare, VD, restaurangchef, kökschef, platschef, polis, ordningsvakt eller har en annan befattning som berörs av ett serveringstillstånd.

Program
Kaffe och smörgås
Politisk aspekt i frågor rörande alkoholtillstånd i Älvdalens kommun 
Företrädare kommunstyrelsen Älvdalens kommun
Den välkomnande kommunen
Runi Wold chef Samhällsenheten Älvdalens kommun. 
Matservering i krogmiljö 
Camilla Westberg Farfa Livsmedelsinspektör
Polisen på krogen 
Johan Hed Kommunpolis 
Krogmiljö från räddningstjänstens synvinkel
Svante Månsson räddningstjänsten
Att jobba i krogmiljö samt farhågor inför kommande säsong 
Ulf Olmats Ordningsvaktschef Norra Dalarna
Alkohollagen ur ett annorlunda perspektiv
Sten-Erik ”EA ”Eriksson Alkoholhandläggare
Narkotika i krogmiljö 
Johan och EA
Prostitution och människohandel 
Johan och EA
Frågestund

Datum:  7 november 2018 (anmälan senast 5 november 2018)
Tid:  09:00-12:00 (förmiddagsfika ingår)
Plats: Kulturhuset i Idre

Anmälan: Sten-erik.eriksson@alvdalen.se alternativt 0251-313 55

VARMT VÄLKOMNA!


// Lis Karlsson

onsdag 10 oktober 2018

Hur blir ungdomar mer företagsamma? Del 1

Att vara företagsam innebär att man kan "ta sig för". Att man kan få saker gjorda. Att man vågar. Och hur kan vi bidra till att få ungdomar som inte arbetar eller studerar med företagsamma? Jo, genom Framsteg.
Hur blir ungdomar mer företagsamma?
Som vi skrivit om tidigare här på bloggen, så driver Älvdalens kommun ett 1-årigt projekt som heter Framsteg, och detta projekt har nu fått förlängt ytterligare ett år. Framstegs målgrupp är unga och unga nyanlända mellan 16-25 år som inte arbetar, studerar eller riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade problem och målet är att få dem med företagsamma. Antingen genom att de börjar studera, börjar på en praktik, fixar sig ett jobb eller startar eget företag. Samtidigt som de ska rustas för att få ett höjt självförtroende och bättre självkänsla.
Och hur har det gått, att försöka få ungdomar utan arbete eller studier att bli mer företagsamma? Svaret är att det har gått bra. Trots att några av målen i projektet inte uppfyllts alls.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2018/06/projektet-framsteg-forlangs-ytterligare.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2018/01/vad-hander-i-projektet-framsteg.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2017/11/nu-har-projektet-framsteg-dragit-igang.html
http://www.alvdalen.se/framsteg

Framsteg finansieras genom bidrag från Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
// Frida Thorsein

måndag 8 oktober 2018

Nätverksträff 9 november för byggranschen

Nu är hösten här. Med det följer nya möjligheter och nya företagsäventyr. Norra Dalarnas Byggplats – N D B - bjuder in till nätverksträff för att knyta fler och förhoppningsvis nya affärskontakter.
Vill Ditt företag få några extra minuter att presentera sig/Er finns det nu möjlighet att göra det, kontakta Mats Björkman för vidare information.
Anmäl dig senast den första november

Tid: den 9 november mellan 07.00 - 9.45, på Mora Parken.
Patrik Andersson från Mora IK kommer denna morgon och sätter ord på visionen kring en ev multiarena.
Anmälan senast den 1 november 2018, till therese@utvecklarnu.se
Tel. 070-219 18 01

Varmt välkomna hälsar

Cecilia, Mats och Therese

Länk: N D B facebooksida

 // Lis Karlsson

Lär dig mer om offentlig upphandling

Visste du att nästan 12.000 företag har levererat för 5,7 miljarder till Dalarna och att 80 procent av affärerna var under 100.000 kronor. 
Älvdalen hade upphandlingar för 118 miljoner
Nu ordnar UDD (upphandlingsdialog Dalarna)  träffar för dig som vill lära dig mer om hur en upphandling går till. 

18 tillfällen i Dalarna 

Många företag går miste om affärer-jobb-utveckling för att man inte har kunskap om upphandling. Nu kan du pröva ändra på det.
Under 2018-2020 kommer det finnas möjlighet för dig som företagare att delta i affärsträffar där syftet är att du ska lära dig mer om offentlig upphandling.Affärsträff i Orsa den 22 november

Affärsträffarna sker vid 18 tillfällen på olika platser i Dalarna och kostar 400 kronor per tillfälle. När du deltagit i kursen finns möjlighet att få ett individuellt stöd i en faktisk situation, till ett subventionerat pris, 350 kr i timmen, upp till fem timmar.
Under hösten 2018 kommer UDD ha träffar på följande orter. Klicka på länken här för mer information och anmälan.
Snabbfakta UDD (Upphandlingsdialog Dalarna)

Källa: UDD hemsida

UDD testar nya vägar och modeller
Det övergripande målet för arbetet är att det ska bli fler små företag i Dalarna som lägger anbud och deltar i offentlig upphandling.

Upphandlingsdialog Dalarna, UDD, är det forum som utifrån regionala behov och förutsättningar ska förmedla kunskap, visa goda exempel och ge metodstöd vid upphandling.

Vi vänder oss främst till små företag, men även till upphandlande myndigheter; kommuner, kommunala bolag, aktuella bransch- och intresseorganisationer. Målgrupper kan vara företagare, upphandlande tjänstemän, näringslivsutvecklare och politiker.
Arbetet inom UDD samordnas av Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med en arbetsgrupp som består av de myndigheter och organisationer i Dalarna som på olika sätt berörs av offentlig upphandling. Förutom arbetsgruppen finns också en referensgrupp som bidrar med ytterligare kunskap och synpunkter i arbetet.

Kontaktuppgifter

Kerstin Angberg-Morgården, Projektledare Enheten för Agenda 2030
kerstin.angberg.morgarden(snabel-a)lansstyrelsen.se
Tel. 010-225 02 76

Exempel på några aktuella upphandlingar just nu:
// Lis Karlsson


Aktuell upphandling-kostkonsult Orsa kommun

Orsa kommun har lagt in en upphandling angående kostkonsult. 


Upphandling kostkonsult - Kort beskrivning

Kostkonsult, som i samråd med Orsa Kommuns kostchef, ska:
- ta fram ett förslag på förbättrad och förtydligad kostorganisation i kommunen.
- ta fram en struktur för alla grundkrav (måstekrav) som finns i en kommunal kostorganisation och        då enligt de förutsättningar som kostverksamheten har idag.
- ta fram ett helhetsförslag på en önskvärd kommunal kostorganisation i Orsa Kommun.
- ta fram ett förslag på grundläggande ekonomiska processer inom kostorganisationen som hjälper        kostchefen att ha bättre kontroll på driftbudget och ett förslag på hur kostnaderna mellan
  verksamheterna Omsorg och Lärande bäst bör fördelas.

Sista anbudsdag: 2018-10-22


Fler aktuella upphandlingar hittar du här!

// Lis Karlsson

onsdag 3 oktober 2018

Älvdalingar kan bli årets företagare i Sverige 2018

Den 19 oktober utses Årets Företagare i Sverige som kommer att koras i stadshuset i Stockholm. Bröderna Henrik Lindh och Johan Rehnström med företaget Skistart.com/Globisen AB, Älvdalen är nominerade till detta prestigfyllda pris. 
Bild från: www.foretgarna.se

Vill du vara med på galan


Hylla Sveriges företagare med en heldag på Nalen och en galakväll i Stockholms stadshus.
Här hittar du allt som händer med talare som David Batra och Ami Hemviken, artister, prisutdelningar och mycket mer!

Det blir galamiddag, uppträdanden och prisutdelning i Gyllene salen.
Foto: Yanan Li.


Heja fram din favorit


Här ser du alla regionala vinnare av Årets Företagare som slåss om att bli Årets Företagare i Sverige2018.
Heja fram din favorit, och det kan väl inte vara någon annan än Dalarnas kandidat bröderna Johan Rehnström och Henrik Lindh på företaget Globisen i Älvdalen?! #ÅretsFöretagare


Företagarna delar ut priset Årets Företagare i Sverige för att synliggöra företagare som, genom sitt engagemang och entreprenörskap, jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra
bättre affärer och på sätt bidrar till samhället.

Källa:Hemsida  Företagarna  och Facebook Företagarna Dalarna

// Lis Karlsson

tisdag 2 oktober 2018

2018 års Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet presenterades idag

Än en gång har det gått fantastiskt bra för vår kommun i rankingen av näringslivsklimatet. Vi har klättrat ytterligare 21 steg uppåt sen förra året och ligger nu på plats 87 av Sveriges 290 kommuner. Det är vi mycket glada och stolta över. Tack än en gång Företagarna Älvdalen och Företagarna SIG (Särna, Idre, Grövelsjön) samt Älvdalens köpmansgata för ett gott samarbete med hela kommunen.


Älvdalen plats 5 bland länets kommuner samt klättrat 117 steg uppåt bland alla Sveriges kommuner på två år!!!

Vi är jätteglada över detta kvitto och så stolta över våra aktiva företagarföreningar och företagare i kommunen. Ett gott samarbete med näringslivet är A och O för att skapa ett frodigt näringslivsklimat och fler arbetstillfällen. Vi tror även att den handlingsplan som upprättats tillsammans med företagarföreningarna är en del av detta, och att våra "Forum Älvdalen möten" bidrar en del.
Precis som förra året ligger vi på plats 5 bland i länets kommuner och på två år har Älvdalens kommun klättrat från plats 203 (2016) till plats 87 (2018) bland alla kommuner i Sverige.
Vi vill passa på att visa upp vissa delar av rankingen som kan vara intressanta att göra jämförelser med tidigare år. Ni hittar rankingen i sin helhet på denna länk.

Kommunens service till företagen

Kommunens service till företagen handlar framför allt om bemötande och handläggningstider. Det har betydelse för företagens etablering och expansion. Kommunens service är starkt förknippad med hur företagarna upplever företagsklimatet i sin helhet. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.

Länk: Älvdalens kommuns service

Sammanfattande ömdöme från företagen

Vad är ett bra företagsklimat? Vi anser att de som är bäst lämpade att svara på den frågan är företagen själva. Det är därför frågan om det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen väger tungt i Svenskt Näringslivs ranking. Företagarna får utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är.
Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre. Allmänhetens attityder till företagande

Faktorn beskriver hur företagen upplever allmänhetens attityder till företagande. Allmänhetens inställning till och kunskaper om företagande har stor betydelse för det lokala företagsklimatet. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.

Nyföretagsamhet

De individer som innehar F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, är vd eller styrelseordförande i ett aktivt aktiebolag räknas som ”företagsamma”. De som senaste året blivit ”företagsamma” bedöms som ”nyföretagsamma”. Faktorn beskriver nyföretagsamma personer per
1 000 invånare i kommunen. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.Kommunens upphandling

Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.


Länk: Svenskt näringsliv näringslivsklimat

Och sist, men absolut inte minst, vill vi rikta ett riktigt stort tack till alla företag i vår kommun, som varit med och bidragit till detta fantastiska resultat! Älvdalens kommun är ingenting utan er!

// Lis Karlsson och Karin Ardefelt

måndag 1 oktober 2018

Härmed inbjuder Företagarna i Älvdalens kommun dig till uppföljning av 2016 års succékonferens

Inbjudan
Företagarkonferens Älvdalens kommun Vision 2030 
Fredag, 16 november klockan 09:30 - Lördag 17 november 2018 kl.12.00
Grönklitt Rovdjurscentrum, Grönklitt, Orsa

Årets tema är ”Vision Älvdalens Kommun 2030”

Nu följer vi upp 2016 års succékonferens vilken ledde fram till den handlingsplan som politiker,
tjänstemän och företagarna i kommunen idag arbetar utifrån.
Med årets konferens vill vi komma fram till en gemensam målbild för företagare, politiker och kommunens tjänstemän att arbeta emot.

Hur vill vi att Älvdalen ska se ut och vara år 2030? 

Tillsammans diskuterar, analyserar och utvärderar vi gemensamma mål och möjligheter under trevliga former.
Boendet blir i dubbelrum i trevliga och mysiga lägenheter på Lingon eller Hjortronstigen i Blåbärbyn.
Frukosten serveras på restaurang Ugglan & Björnen, så även en av luncherna. Den andra lunchen serveras utomhus. Middagen serveras på Toppstugan som har en fantastisk utsikt över Orsasjön och bergen.   
……………………………………………………………………………………………

Program

Dag 1
09.00                 Ankomst och fika
09.30 - 12.00     Föreläsning
12.00 - 13.00     Lunch
13.00 - 14.30     Konferens/ ”Vart är vi och vart vill vi”
14.30 - 14.45     Pausfika
14.45 - 16.00     Konferens/ ”Hur tar vi oss dit”
16.15                 Aktivitet
19.30                 Middag & mingel

Dag 2
07.00 - 09.00     Frukostbuffé
09.00 - 10.30     Konferens/ ”Mål – Delmål”
10.30                 Pausfika
10.45 - 12.00     Konferens/ ”Uppföljning”
12.00                  Avslutning

ev. ändringar/kompletteringar kan förekomma.

Priser och villkor:
Logi:
Dubbelrum i lägenheter på 100kvm med kök, 2 WC/dusch och bastu.

Mat:
1 x Frukost (serveras på restaurang Ugglan & Björnen)
 1 x Utelunch (Viltkebab tillagad över öppen eld)
 1 x Lunchbuffé (serveras på restaurang Ugglan & Björnen)
 3 x Konferensfika (serveras i konferenslokalen)
 1 x Fondueafton (serveras på toppstugan)

Pris:
1995:- /person
 Alla priser är SEK exkl. moms och dryck till middag

 Anmälan görs via denna länk här!

Allteftersom vi närmar oss konferensen kan det dyka upp ytterligare information, som i såna fall kommer att delges på företagarna Älvdalens facebook-sida samt/eller via mail till de som anmält sig.

Välkommen till en trevlig och givande konferens.

Företagarna Älvdalen

OBS! ANMÄLAN SENAST DEN: 26 oktober (Anmälan är bindande)

   
// Lis Karlsson, Karin Ardefelt